جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/05/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 6185

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

سخنراني کليدي

استانلي اُ آيکن بِري (Stanley O,Ikenbery)

رئيس شوراي آموزش آمريکا

آموزش عالي دريک جهان در حال تغيير

يک فرصت براي همکاري جهاني

جلسه جامع، پنجشنبه، 24 آگست، ساعت 10 تا 11

انجمن بين المللي دانشگاه ها، دوربان ، آفريقاي جنوبي

24 آگست، سال 2000

آموزش عالي دريک جهان در حال تغيير

يک فرصت براي همکاري جهاني

استانلي اُ آيکن بِري (Stanley O,Ikenbery)

رئيس شوراي آموزش آمريکا

ادامه مطالب

من تعدادي از اين دستورات را مي بينم که مي بايست با آنها مقابله کنيم :

اول، آنچه که ما مشارکت ميکنيم، دستوراتي است که مردم بيشتري را درسراسر زندگي شان آموزش بيشترميدهند. دراکثريت جهان درحال توسعه، آموزش عالي سريع ترين رشد بخش آموزش عالي را درطول بيست سال گذشته، با افزايش ثبت نام تا 2/6 درصد به طورمتوسط، دريک سال در کشورهاي باکمترين درآمد و 3/7 درصد دريک سال درکشورهاي بادرآمد بالاي متوسط داشته است.

براي برخي از ملت ها، اولويت بالابردن تحقق آموزشي درهمه سطوح است که شروع آن با ادبيات اصلي است. براي ملت هاي ديگر اولويت افزايش نرخ مشارکت در آموزش عالي است. و هنوز براي بقيه کشورها، ازجمله کشور من، دستورالعمل ملي اين است که نرخ با موفقيت با ارزش براي تمام دانشجويان و فرصت هاي بزرگتر براي يادگيري در طول زندگي است.

اگرچه دستورکارها و اولويت هاي ما ممکن است متفاوت باشد، اما اهميت آموزش عالي براي توسعه اجتماعي واقتصادي درهر جايي قطعي است. اگرچه در راستاي ارتباط بدست آمده براي منافع ملي، فشارها براي حسابرسي وبررسي بيشتر افزايش يافته است. اعتبارسنجي، ارزشيابي، شفافيت، مقايسه، مرور کيفيت، معيارهاي عملکرد – همه در حال افزايش مي باشند. انسان بايد نتيجه بگيرد که آموزش عالي "اهميت زيادي" پيداکرده است، بيش از آنکه آن را به اساتيد و خود مقرراتي واگذار کنند.

بدين ترتيب اين جامعه آکادميک است که بايستي تلاش کند تا بين حسابرسي براي جامعه که ما را و آزادي ما را حمايت مي کند تعادل درستي پيدا کند تا هدايت و مديريت امور ما را بيابد. ما بايستي درست به اندازه کافي اطمينان ازسياست گزاران وجامعه بزرگ پيداکرده وآن را حفظ نماييم. همزمان، کار دانشگاهي بايستي از آندسته از نيروهاي خارجي که کيفيت وبرهم افزايي آکادميک را به خطر مي اندازند معاف کنيم .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي