جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1398/05/24 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6186

 انجمن بين المللي د‌انشگاه‌ها 

 کنفرانس عمومي انجمن بين المللي دانشگاه ها

د‌كتر عبد‌الله جاسبي سري سوم

انجمن بين المللي دانشگاه ها

يازدهمين کنفرانس عمومي، دوربان، آفريقاي جنوبي، 22 تا 25 آگست 2000

سخنراني کليدي

استانلي اُ آيکن بِري (Stanley O,Ikenbery)

رئيس شوراي آموزش آمريکا

آموزش عالي دريک جهان در حال تغيير

يک فرصت براي همکاري جهاني

جلسه جامع، پنجشنبه، 24 آگست، ساعت 10 تا 11

انجمن بين المللي دانشگاه ها، دوربان ، آفريقاي جنوبي

24 آگست، سال 2000

آموزش عالي دريک جهان در حال تغيير

يک فرصت براي همکاري جهاني

استانلي اُ آيکن بِري (Stanley O,Ikenbery)

رئيس شوراي آموزش آمريکا

ادامه مطالب

الزام دوم براي آموزش عالي اين است که ما بايستي به صورت فعال تر با جوامع خود درگير شويم. در اينجا، من جامعه را به صورت وسيع تري تعريف مي کنم. تا نه فقط شامل جامعه داخلي، بلکه شامل جامعه منطقه اي، ملي وجهاني يا بين المللي هم بشود. يک دانشگاه که شمول خود را در مأموريتش رد ميکند کمک به يک جامعه بهتر براي رفاه درازمدت نميخواهد وشايد نمي تواند داشته باشد. هر چند انجام اين نقش، نيازمند يک تمايل براي دعوت جامعه به مؤسسه مي باشد.

به عنوان يک گروه از رؤساي دانشگاهي لَند گرنت (Land grant) که در گزارش اخير يادآوري شده ، ما بايستي يک تلاش هوشمند براي مشکلات سازماندهي منابع و تجربه در مؤسساتمان در راه اتصال مناسب به جامعه، کشور، ملت، وحوزه بين المللي به عمل آوريم. نکته من به طور ساده اين است که درحاليکه اين يک حقيقت است که آموزش عالي دريک محيطي که آزاد از مداخله و کنترل خارجي باشد پيشرفت مي کند، اما ما جرأت نمي کنيم به عقب برگرديم و بگوييم مبادا ما نسبت به جهان پيرامون خود به صورت نامناسب ريسک کنيم.

هنوز يک چالش سوم که ما مشارکت ميکنيم براي شفاف ترشدن مربوط به هدف وبه قول اساسي آموزش عالي الزامي است. يک نشان ديگر يادگيري عالي در واقع ادعاي ما براي يگانگي است که در توانايي دانشگاه ها تنها براي بيان محتوي نيست، بلکه در ظرفيت ما براي توسعه مهارت هاي خلاقيت فکري نظم عالي، نوآوري، تحليل، ترکيب، ارتباطات و حساسيت براي ارزش ها و ساختارهاي اخلاقي است.

هنوز، اگر کسي قرار باشد که کار واقعي بسياري از دانشگاه ها را بررسي کند- که دانشجويان و دانشمندان واقعا چه ميکنند- اکثراً درميابيم که يک مزيت انرژي بدست آمده در تحويل محتويِ واسطه است به جاي اينکه پيچيدگي بيشتر ومهارت هاي فکري مهمترمطرح باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي