جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/06/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 6488

 جزئيات شرايط بازنشستگي زنان و مردان اعلام شد 

 
شرايط بازنشستگي براي زنان و مردان تشريح شد.

به گزارش ايلنا به نقل از سايت مشاور روابط کار و تامين اجتماعي بيدبرگ، شرايط بازنشستگي براي زنان و مردان به اين شرح است:

اگر 35 سال سابقه بيمه داشته باشيد، بدون محدوديت سني مي‌توانيد بازنشسته شويد.

اگر 42 سال سن و حداقل 20 سال سابقه کار داريد که بيمه آن پرداخت شده است، به شرط آنکه در جايي استخدام باشيد و بيمه شما پرداخت شود، ميتوانيد بازنشسته شويد.

اگر حداقل 45 سال سن و حداقل 30 سال سابقه بيمه داشته باشيد، مي‌توانيد بازنشسته شويد.

اگر حداقل 55 سال سن و حداقل 10 سال سابقه بيمه داشته باشيد، مي‌توانيد بازنشسته شويد.

اگر حداقل 55 سال سن و حداقل يک سال سابقه بيمه داشته باشيد، مي‌توانيد با خريد الباقي سابقه مورد نياز خود تا 10 سال از سازمان تامين اجتماعي، سابقه بيمه خود را به 10 سال رسانده و بازنشسته شويد.

شايان ذکر است بانواني که داراي سابقه مشاغل سخت هستند، به ازاي هر سال سابقه، 1.5 سال سابقه محاسبه مي‌شود. همچنين شرايط خاص بازنشستگي براي افرادي که جانباز و يا معلول ميباشند نيز وجود دارد.

توجه داشته باشيد براي محاسبه تعداد سال سابقه بيمه تفاوتي بين پرداخت حق بيمه از طرف کارفرما با بيمه زنان خانه‌دار، بيمه قاليبافي، بيمه اختياري، مشاغل آزاد، هنرمندان، خبرنگاران و ساير بيمه خويش‌فرما نمي‌باشد و کليه سال‌هاي پرداخت حق بيمه‌هاي فوق به عنوان تعداد سال سابقه بيمه در نظر گرفته مي‌شود. همچنين مدت زمان استفاده از بيمه بيکاري، مرخصي زايمان و استعلاجي نيز به عنوان سابقه بيمه در نظر گرفته مي‌شود.

شرايط بازنشستگي براي آقايان به صورت زير است:

اگر 35 سال سابقه بيمه داشته باشيد، بدون محدوديت سني مي‌توانيد بازنشسته شويد.

اگر حداقل 50 سال سن و حداقل 30 سال سابقه بيمه داشته باشيد، مي‌توانيد بازنشسته شويد.

اگر حداقل 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه بيمه داشته باشيد، مي‌توانيد بازنشسته شويد.

اگر حداقل 60 سال سن و حداقل يک سال سابقه بيمه داشته باشيد، ميتوانيد با خريد الباقي سابقه مورد نياز خود تا 10 سال از سازمان تامين اجتماعي، سابقه بيمه خود را به 10 سال رسانده و بازنشسته شويد.

توجه داشته باشيد براي محاسبه تعداد سال سابقه بيمه تفاوتي بين پرداخت حق بيمه از طرف کارفرما با بيمه رانندگان، بيمه کارگران ساختماني، بيمه قاليبافي، بيمه اختياري، مشاغل آزاد، هنرمندان، خبرنگاران و ساير بيمه‌هاي خويش فرما نميباشد و کليه سالهاي پرداخت حق بيمه‌هاي فوق به عنوان تعداد سال سابقه بيمه در نظر گرفته مي‌شود. همچنين مدت زمان استفاده از بيمه بيکاري، مرخصي زايمان و استعلاجي نيز به عنوان سابقه بيمه در نظر گرفته مي‌شود.

شايان ذکر است آقاياني که داراي سابقه مشاغل سخت هستند، به ازاي هر سال سابقه، 1.5 سال سابقه محاسبه مي‌شود. همچنين شرايط خاص بازنشستگي براي افرادي که جانباز و يا معلول مي‌باشند نيز وجود دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي