جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/02/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3032

  رشد اجتماعي و اختلالات رواني اجتماعي نوجوانان در ايران 
 استاد : دکتر حسن احدي دانشجوي دکتري : ابوالقاسم عيسي مراد ، ( قسمت سوم )

رابطه نوجوانان و خانواده
 براساس تحقيقات انجام شده در تهران روي 623 خانواده حدود 80 در صد از والدين به نوعي نوجوانان خود را ناسازگار مي دانند. چنين برداشتي از نوجوانان باعث رفتار خاص والدين با فرزندان مي شود.
32 درصد از پسران و 33 درصد از دختران به رفتاروالدين خود اصلا اعتقاد ندارند. نوع نگرش والدين با فرزندان و بالعکس بيانگر خلا» بين دوطرف است.
خصوصيات والدين با فرزندان
پدر تندخو و مستبد ولي مادر مهربان و آرام است.
پدر مهربان و آرام ولي مادر تندخوو مستبد است.
پدر تند خو و مستبد ولي مادر تند خو و مستبد است.
پدر مهربان و ارام ولي مادر مهربان و آرام است.
اختلال و نابهنجاري نوجوانان
رفتارهاي غير انطباقي گاهي از آسيب هاي مغزي و گاهي علت حضوري ناشناخته دارد.
علل و عوامل بزه کاري نوجوانان و جوانان
1- علل و عوامل طبيعي جغرافيايي  2- عوامل اجتماعي  3- عوامل اقتصادي  4- عوامل مهاجرت 5- عوامل خانوادگي 6- ساختار ارزش هاي تربيتي خانواده و جامعه  7 -عوامل سياسي
علل و عوامل مهم آسيب زا و رفتار بزه کارانه
داخلي:
1 -وراثت و امور ژنيتکي , ناهنجاري هاي کروموزومي
2- ذاتي غير ارثي ( دوران حاملگي مادر, نوع تغذيه , الکل و مخدرات و اشعه دوران زايمان)
3- اختلالات رواني
خارجي :
1- مشکلات خانوادگي
الف) آلودگي خانواده  ب) ناسازگاري خانواده ج) قيد و بندهاي خانوادگي د) فقدان والدين
2- مشکلات ناشي از عوامل اجتماعي
الف) محيط  ب) رسانه ها و ارتباط جمعي
برخي عامل و عوامل بستر ساز براي ايجاد رفتارهاي آسيب زا
علل و عوامل فردي : بن بست هاي رواني شخصيتي , هويتي
علل و عوامل اجتماعي : دوستان و همسالان وتحريک محيطي , رسانه ها و موقعيت ها و مکان ها و زمانها.
علل و عوامل خانوادگي : اختلالات رواني خانوادگي , طلاق , خانواده آسيب پذير , کثرت افراد خانواده , زنداني , فوت , فقدان والدين , تبعيض ها, شکست ها و ناکامي , بي کاري , عدم درک خانواده , خانواده ها ي بهم ريخته .
علل و عوامل اقتصادي : مشکلات اقتصادي , غنا وفقر , فاصله هاي طبقاتي .
علل و عوامل سياسي : درگيري هاي سياسي , عدم نزديکي دين و سياست , نداشتن برنامه سياسي , سيستمي 
علل و عوامل فرهنگي : فقر فرهنگي , گسست نسل ها, يورش نسل ها و تهاجم داخلي و خارجي , فاصله هاي فرهنگي .
نوجوانان داراي مشکلاتي هستند که پنج دسته ي مهم آن عبارتند از :
1- اختلال در تصوير بدني 2- بحران خود شناسي 3- شکل اجتماعي شدن 4- مساله جنسي 5 -بيماري هاي رواني 
نوجوانان در سن بلوغ در خط آشفتگي ها ي   رفتاري و اجتماعي مي باشند.
ليست برخي از اختلالات و اسيب هاي نوجواني
1- رفتارهاي نابهنجار 2- اختلالات خلقي 3- اختلالات جنسي و رابطه با جنس مخالف 4- اختلالات شخصيتي 5- آسيب هاي اضطرابي 6- اختلال مربوط به بحران هويت 7- اختلال مربوط به اعتياد 8 اختلالات خانوادگي 9- فرار از منزل و مدرسه 10- خودکشي 11- اختلالات ضد اجتماعي و پرخاشگري 12- اختلالات تحصيلي 13- مشکلات ارتباطي وبين فردي و غيره .
تحقيق در تهران , مدارس متوسطه پسر و دختر 275 نفر
1- هرچه فرار از منزل و مدرسه بيشتر باشد , اقدام به خودکشي بيشتر مي باشد. فرضيه تحقيقي تاييد و صفر رد شد. با 32 درصد همبستگي و سطح معنا دار 1 درصد.
2- بين پرخاشگري ( ضرب وشتم وخشونت) و مصرف مواد 32 , درصد و شرب خمر رابطه وجود دارد. يعني هرچه پرخاشگري و خشونت و دعواي فردي و گروهي بيشتر باشد مصرف مواد و شرب خمر بيشتر مي شود.
3- مهمترين علت خودکشي , مشکلات خانوادگي مي باشد.
4- مهمترين عامل مصرف مواد براي اولين بار کنجکاوي و بعد احساس بزرگ شدن و سوم اصرار دوستان وبعد تقليد و غيره مي باشد.
5 -علت فرار از خانه, سخت گيري هاي والدين و پس از آن رابطه با جنس مخالف و پس از آن تشويق دوستان.
6- هدف از برقراري رابطه با جنس مخالف دوستي ساده پس از کنجکاوي و دريافت محبت بوده است.
نتايج يک پژوهش در يک استان متوسط در مورد مصرف قرص اکس
نمونه 378 , دانش آموز پسر و دختر , سال پژوهش , سال تحصيلي 85 - 84 , محققان : انصاري و طاهري , نمونه گيري خوشه اي .
جمع آوري اطلاعات : آزمون عزت نفس کوپر اسميت , پرسش نامه سنجش افسردگي يک پرسش نامه سنجش ميزان مهارت هاي زندگي .
تجربه و تحليل آماري , در صد گيري و ميانگين و ... فرمول هاي استنباطي T و F و  ضريب همبستگي پيرسون.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
دريچه هنر
سياسي و سياسي خارجي
دانش و پژوهش
اطلاعيه
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري
آگهي هاي روزنامه آفرينش