جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1388/05/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 3393

  انگيزه پيشرفت  
  استاد : دکتر حسن احدي---- دانشجو: زهرا کرمي (قسمت پاياني)

ج - روش نگاره اي :
تلاش ديگري که براي سنجش انگيزه پيشرفت انجام گرفت روش ارونسون بود . به عقيده او طرز نوشتن افرادي که داري انگيزه بالا هستند با افراد کم انگيزه تفاوت دارد.
او به ويژه ثباتي در سبک و روش , يافت که طرز نوشتن افراد را از يکديگر متمايز مي ساخت. به اعتقاد ارونسون الگوها و نمونه هايي که بر روي کاغذ رسم يا نقاشي مي شوند نگاره يا نگارشي از اين حرکت ازاد هستند که با شخصيت همبستگي دارند.
د - پرسشنامه هاي مداد و کاغذي و خودگزارشي
معمول ترين ازمون انگيزه پيشرفت در اين مبحث مقياس ادواردز براي رجحان هاي شخصي است. اين پرسش نامه به منظور ارزيابي درجه نيرومندي نياز هايي است که تحت عنوان نظريه نظام نيازهاي اشکار عنوان گرديد, تهيه شده است.
در طول سال ها, مقياس هاي انگيزه پيشرفت بسياري ساخته شده است. بررسي هاي دقيق پيشنهاد مي کنند که مقياس هاي PMT هرمنس و PRF جکسون از بيشترين اعتبار برخوردارند.
PMT هرمنس براساس نظريه پيشرفت اتکينسون است و پرسش هايي را مطرح مي کند که درباره سطح ارزو, رفتار خطر پذيري , انگيزه قوي براي تحرک به سوي بالا و پايداري است . مقياس PRF جکسون , شامل پرسش هايي است درباره اين که تلاش هاي پيشرفت تا چه اندازه اي نسبت به تلاش هاي ديگر زندگي براي فرد اهميت دارد.
هلمريچ و اسپنس نوع متفاوتي از پرسش نامه انگيزه پيشرفت را ساختند . ان ها اين فرضيه را که انگيزه پيشرفت ساختار واحدي است , رد کردند و ازموني براي سنجيدن چهار مولفه مجزاي انگيزه پيشرفت ساختند . سوگيري کار ( تمايل به انجام دادن بهترين تلاش در هرنوع فعاليتي که شخص مي پذيرد) , تسلط ( پايداري در به انجام رسانيدن تکاليف , مخصوصا نوع دشوار ان) , رقابت جويي ( لذت بردن از چالش رقابت) و بي علاقگي شخصي ( سوگيري خود انگيخته درباره اين که ديگران نسبت به تعقيب پيشرفت شخصي چه فکر مي کنند).
نمونه ديگري از ازمون ها که براي اندازه گيري انگيزه پيشرفت در کودکان تهيه شده, ازمون حيوانات ناقلا است. اين ازمون عيني فرافکن شامل 60 ماده است که هرکدام ان داستاني درباره دو حيوان است و کودک بايد يکي از ان ها را که دوست دارد, انتخاب کند. هر 12 ماده اين ازمون ويژه اندازه گيري يکي از عناصر رفتاري انگيزه پيشرفت يعني:
1- لذت بردن از مدرسه
2- اعتماد به نفس
3- هدف نگري
4- فعاليت وسيله اي
5- خودسنجي است.
روش هاي اموزش انگيزه پيشرفت
در سال هاي اخير براي افزايش انگيزه پيشرفت در زمينه هاي تربيتي برنامه  هاي گسترده اي منظور گرديده اند. الشولر و همکاران و مک کله لند اصول گوناگوني را در جهت تنظيم چنين مواردي طرح نموده و مراحلي را براي اجراي ان ها مشخص ساخته اند.
برنامه اموزش انگيزه پيشرفت تعهد به ارزش هاي اجتماعي اساسي را مانند: ازادي, مسئوليت پذيري شخصي براي پيامد هاي اعمال خود و کوشش فعال را براي تسلط بر محيط بر حسب ضابطه هاي تفوق و اعتلا » تشويق مي کند و در واقع مسئوليت کارفرمايي از طريق روشن ساختن و طبقه بندي انديشه هاي پيشرفت و طرح و اموزش برنامه هاي موفقيت رشد مي کند.
به طور کلي هدف چنين  شيوه هايي رشد سالم تر , حساس تر و ارتباط چندگانه در سطوح گوناگون و تبديل و يکپارچگي هوس هاي نامعقول به پاسخ هاي سازنده و تجربه هاي نشاط اور و شادي بخش است. به عقيده الشولر کسي که با توان احساس و عاطفه بالا رشد کند کمتر اتفاق مي افتد که بيزاري و پرخاشگري خود را ابراز کند.
الشولر و همکارانش براي اموزش انگيزه پيشرفت شش مرحله اساسي را ارائه کرده اند که به ترتيب به اين قرارند:
توجه خود را به انچه که در زمان و  مکان رخ مي دهد, متمرکز کنيد.
تجربه يکپارچه مستحکمي از احساس ها, اعمال و انديشه هاي نو فراهم آوريد.
به شخص ياري دهيد تا از تجربه اش براي انچه رخ داده است به مفهوم و معناي درست, دست يابد.
بکوشيد تجربه شخص را با ارزش ها, هدف ها, رفتار و پيوندهاي او با ديگران ارتباط دهيد.
از راه تمرين انديشه نو, عمل و احساس درست را تثبيت نماييد.
دگرگوني ها را درون سازي کنيد.
جز» مکمل و لازمي را که در هر دوره اموزشي براي انگيزه پيشرفت بايد در نظر داشت, وادار ساختن ازمودني ها به تمرين و کاربرد انگيزه در طرح تعيين هدف است. تنها شناخت انگيزه پيشرفت کافي نيست . نقش مهم برنامه هاي اموزش و پرورش , رشد تعالي عاطفي است به گونه اي که شکست و موفقيت معنا داشته باشد. همين که ازمودني ها هدفي را تعيين کردند گام بعد مشخص کردن و ايجاد روش هاي عيني فراگشت, سنجش پيشرفت و هرگونه  اقدامي براي دستيابي به هدف است. اگر بخواهيم انگيزه پيشرفت به طور شايسته و در حد بالا نيرومند باشد , بايد به تدريج از منابع بيروني به منابع دروني خود شخص انتقال يابد.
پژوهش هاي روانشناسي نشان داده است که رشد انگيزه پيشرفت در کودکان, ناشي از عواملي از قبيل:
ارزش هاي فرهنگي , نظام هاي اجتماعي, نحوه و ميزان توجه و محبت والدين , شيوه هاي فرزند پروري والدين , کنش متقابل گروه همسالان , ازادمنشي پدر , نحوه و ميزان انتظار پيشرفت از کودک, تشويق و تقويت کودک براي تلاش در جهت پيشرفت و محيط حمايت کننده و .... دارد.
مک کله لند معتقد بود که انگيزه پيشرفت در افراد , يک خصوصيت ارثي نيست و در ايجاد ان, اموزش و به طور کلي تعليم و تربيت, محيط خانوادگي و اجتماعي نقش مهمي دارند.
مک کله لند هم چنين دريافت که شيوه ها و روش هاي فرزند پروري , مهم ترين نقش را در تکوين و رشد انگيزه پيشرفت کودکان دارد, يعني کودکاني که از سنين پايين تر , به شيوه نسبتا مستقل, منظم و متکي به نفس پرورش مي يابند و والدين ان ها, انتظارات و معيارهاي بالا و بازخوردهاي واضح براي ان ها فراهم مي نمايند, در زمره ي افراد پيشرفت گرا در مي ايند. وي از پژوهش هاي خود نتيجه گرفت که سخت گيري يا قدرت طلبي والدين ( بويژه پدر ) مي تواند انگيزه پيشرفت را در پسران آن ها کاهش دهد.
در خاتمه ذکر اين نکته مهم است که والدين و معلمان , حتي ممکن است از راه هاي پيچيده تر نيز برانگيزه پيشرفت کودکان خود نيز تاثير بگذارند. به عنوان مثال ,ممکن است حتي داستان هايي که والدين و معلمان براي تفريح , سرگرمي و اموزش کودکان به کار مي برند, بتواند در سوگيري هاي انگيزه پيشرفت ان ها تاثير گذارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مزر پرگهر
دريچه هنر
آموزش و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش