جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/07/01 - روزنامه سراسري صبح ايران ( پنجشنبه) نسخه شماره 3699

 سرمقاله 

نگاه تازه به موزه و آثار تاريخي
آثار تاريخي ايران که در موزه هاي جهان است را به ايران مي آوريم سخنان فوق بخشي از اظهارات رئيس سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي در کنار ورود منشور حقوق بشري کوروش بزرگ از انگلستان به ايران بود. سخناني که چنانچه رنگ واقعيت به خود گيرد در واقع تحولي در نگاه به موزه وآثار باستاني وتاريخي کشور است و مي تواند در صورت توجه جدي به آن واتخاذ سياست هاي مناسب در مورد موزه و آثار باستاني کشور مان پيامد هاي مثبت وعديده اي را براي کشور به همراه داشته باشد .
در واقع آثار باستاني وتاريخي هر کشور در دوره هاي مختلف بخشي از هويت سياسي ،اجتماعي و فرهنگي و تاريخي هر کشور است که متناسب به نگاه دولت ها به آن ميتواند مورد توجه بيشتر يا کمتر قرار گيرد و از آن به عنوان بخشي از گذشته تاريخي کشور عاملي در جهت اهداف سياسي فرهنگي و اقتصادي کشور ها در سطح جهان باشد. در اين راستا لازم به تذکر است که امروزه کشور هاي بسياري در جهان ميکوشند تا به بهره گيري از اين آثار و بناهاي تاريخي از يک سو با غني جلوه دادن تمدن و فرهنگ خويش از آن به عنوان عاملي در افزايش قدرت ديپلماتيک و سياسي خود بهره گيرند .در اين بين کشور هاي بسياري نيز مي کوشند تا بهره گيري از پتانسيل هاي آثار تاريخي خود و موزه هاي گوناگون از آن در جهت جذب حداکثري توريست هاي خارجي بهره گيرند. در اين بين عملکرد کشور هايي نظير مصر ،يونان ،ترکيه ،اسپانيا وهند مي تواند مورد توجه باشد چه اينکه امروزه اين کشور ها کوشيده اند تا باتوجه به موزه هاو پتانسيل اثار تاريخي خود سالانه ميليارها دلار از بخش ورود گردشگران خارجي را نصيب خود سازند .در اين ميان قابل توجه است که اينک کشور هاي موفق بسياري تلاش ميکنند تا با گسترد ه کردن مناسبات موزه اي وتاريخي خود با کشور هاي ديگر از يک سو آثار تاريخي و موزه اي را تبادل و در کشور مقابل به نمايش گذارند واز سوي ديگر کشور هايي همانند عراق، مصرو... مي کوشند تا با برقراري روابط با کشور هاي مختلف آثار تاريخي خود در کشور هاي ديگر چه در موزه هاو گالري ها را که در زمانهايي از کشور به صورت قانوني يا غير قانوني خارج شده است به کشور بازگردانند تا هم با غني کردن موزه ها بر حجم آثار فرهنگي وتاريخي خود بيفزايند و هم بر ورود گردشگر به کشور کمک نمايند . در اين بين کشور ما بيشک يکي از کشور هايي است که با توجه به داشتن چهارمين موزه جهاني (موزه ملي ايران) و صد ها اثر تاريخي ديگر در داخل و خارج از کشورميتواند با بهره گيري از اين پتانسيل و ايجاد روابط گسترده موزه اي وسياسي با کشور هاي ديگر از يک سو بسياري از آثار تاريخي کشور که در گذشته به علل گوناگوني از کشور خارج شده را باز گرداند و يا اينکه حداقل بخشي از آنان را به صورت امانت به کشور بازگردانند روندي که بي شک کمک مهمي به رونق گردشگري در کشور و توجه به اثار فرهنگي کشور مي شود .
علي رمضاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه