جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/08/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهار شنبه) نسخه شماره 3727

 مقاله 

موضوع شناسي علم سياستگذاري

قسمت چهاردهم

سياستگذاري امور شهري:

آنچه در ابتدا بايد مطرح کرد اين است که اداره ي امور عمومي شهر، امروزه مبتني بر پارادايم حکومتداري(GOVERNANCE)است يعني ديگر عهده دار امور شهري حکومت نيست بلکه اداره ي امور عمومي شهر ميان سه نهاد شهرداريها، جامعه مدني و بخش خصوصي تقسيم شده است.(1) پس در اين صورت شهر نيازمند سياستگذار و سياستگذاري است چرا که مجريان آن متفاوت و از سوي ديگر مسائل مبتلا به آن فراوان تر شده است.در سياستگذاري امور شهري، بنا، بر اين است که چون اکثر مسائل شهري بين بخشي و در حوزه هاي متفاوت است، سياستگذاري با ذات ميان رشته وچند رشته اي خود بتواند به تصميم سازي در ارتباط با مشکلات شهر اقدام نموده و بر آنها فائق آيد. هر يک از موضوعات حوزه ي شهري خود موضوعي براي سياستگذاري به شمار مي رود. به طور مثال مسائلي همچون شهرسازي، ترافيک، مسکن، بازيافت پسماندها، محيط زيست شهري، کنترل و مهاجرت جمعيت شهري، مسائل فرهنگي محلات و...... هريک موضوعي اصلي براي سياستگذاري است که قطعاً متغير هاي مستقل متعددي بر آنها تأثيرگذار و يا مسئله ساز است. اما همان طور که گفته شد سياستگذاري بنا برخاصيت چند رشته اي اش مسائل متفاوت شهري را با استفاده از علوم مختلف اقتصادي، اجتماعي، حقوقي و..... بررسي نموده و حل مي نمايد. تصميمات سياستگذاران همچون ديگر سياستگذاريها در مراحل بعدي توسط برنامه ريزان و مديران شهري اجرا و عملي مي شود.

مؤلف: حميد توسلي صباغ

کارشناس ارشد سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران

منبع:1-ايماني، حسين و ديگران (1383) مديريت پايدار شهري، تهران، سازمان شهرداريهاي کشور.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه