جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/04 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3771

 انگيزه پيشرفت  
 استاد: دكتر احدي دانشجو: زهرا كرمي (قسمت دوم)

اين نياز را موري به عنوان يكي از معيارهاي شناسايي وضعيت رواني فرد مطرح مي كند و اعتقاد دارد كه از طريق شناسايي نياز به پيشرفت , حصول به وضعيت رواني سهل تر مي شود و به راحتي مي توانيم ديگر نيازهاي رواني را مورد شناسايي قرار داد. يك فهرست جامع از نيازهاي انسان كه موري و ديگران مطرح نمودند توسط واينر در سال 1987 مورد بررسي قرار گرفته است. وي مطرح مي كند كه سه نياز از اهميت بالاتري برخوردار است:

نياز به پيشرفت

نياز به پيوند جويي

نياز به عادت

رويكرد موري تحقيقات فراواني را به وجود اورد و همواره پژوهشگران به دنبال ازمون نظريه هاي او در زمينه نيازها بودند.يكي از اولين افرادي كه در زمينه نيازهاي موري تحقيقات فراواني را صورت داد, ديويد مك كله لند بود.

ب- نظريه مك كله لند:

به دنبال موري, مك كله لند به بيان اين انگيزه پرداخت , اهميت كارهاي مك كله لند عمدتا به خاطر مطالعات نظري و روش شناسي او در باب اين انگيزه است.مك كله لند از همان ابتدا متوجه اين گونه پرسش هاي گسترده بود كه چگونه مي توان انگيزه پيشرفت را در فرد و جامعه نشان داد؟ چگونه انگيزه افراد جامعه در ارزش هاي اجتماعي چيره ان جامعه منعكس شده و چگونه اين ارزش ها به سازه هايي مانند رشد اقتصادي و ساختار سياسي و الگوهاي فرهنگي مربوط شده اند.به پيشنهاد او تفاوت در سطح انگيزه براي پيشرفت تا حدود زيادي مسئول الگوهاي رشد و سقوط اقتصادي بوده است و در مجموع مطالعه منحصر به فردي براي اثبات پيشنهاد خود تلاش كرد. از انجا كه مك كله لند در بيان مفاهيم خودش پيرو الگوي يادگيري ( بيشتر رفتار گرايانه ) است, مفاهيم وي بسيار قرين و نزديك به رفتارگرايان است.هال كه يكي از نظريه پردازان رفتاري است , يادگيري را به معناي كاهش نياز مي دانست, مك كله لند هم موجود زنده را يك موجود در جهت كاهش نياز معرفي مي كند. انگيزه پيشرفت را براين اساس مي توان انگيزه اي گرايشي دانست و با توجه به مفاهيم بالا اين گونه توضيح داد كه لذت بخشي يا تقويت مثبت از موقعيت پيش امده باعث مي شود گرايش افراد در انجام ساير امور مشابه گسترش يابد.

يا به عبارتي فرد از موقعيت پيش امده لذت ( تقويت مثبت ) ببرد.

سپس در جستجوي تكرار اين تقويت ها گرايش به موقعيت هاي ديگري پيدا خواهدكرد كه اورا به ان هدف برساند. مك كله لند مطالعات گسترده اي را در زمينه نياز به پيشرفت انجام داد, او معتقد بود نياز به پيشرفت , سايقي است كه مي تواند رفتار را تقريبا در همه موقعيت ها نيرومند ساخته و هدايت كند و با پژوهشهاي خود, ويژگي هاي افراد داراي نياز به پيشرفت زياد و كم را توصيف كرد.

ج- نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو:

نياز به يك حالت ناشي از كمبود يا محدوديت در موجود زنده گفته مي شود .

نياز هاي انساني در طبقه بندي مازلو به دو دسته كلي تقسيم شده است:

نيازهاي كمبود يا كاستي و نيازهاي رشد يا بالندگي , مازلو نيازهاي كمبود را نيازهاي اساسي و نيازهاي دسته دوم را فرا نيازها نام گذاري كرده است. نيازهاي اساسي يا نيازهاي كمبود كه در زمان كمبود ارگانيزم برانگيخته مي شود و شامل چهار دسته نياز مي باشد:

نيازهاي جسماني شامل: اب , غذا , خواب, حرارت و ....

نياز به ايمني , داشتن محيطي امن و به دور از تهديد.

نياز به عشق و تعلق , ايجاد روابط متقابل با ديگران و محبت كردن و مورد محبت واقع شدن.

نياز به عزت نفس يا احترام به خود, شامل احساس كسب توفيق و تاييد و شايستگي در خود.

فرا نيازها, نيازهايي هستند كه نيرويشان را از ميل ادمي به رشد و بالندگي كسب مي كنند شامل نيازهاي خودشكوفايي يا تحقق خويشتن مي شود . البته خودشكوفايي را الفرانسوا يك فرايند توصيف مي كند, فرايند شدن و باليدن نه يك حالت , براي رسيدن به بالاترين حد اين نيازها در فرد بايد تمام نيازهاي اساسي به صورت سلسله مراتب, ارضا و بعد از ان به مراتب بالاتر برسد.

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه