جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1389/10/11 - روزنامه سراسري صبح ايران ( شنبه) نسخه شماره 3777

 سرمقاله 

صنعت سينما و موانع رشد

امروزه كمتر جامعه‌ يا انساني پيدا مي‌شود كه اهميت بنيادين سينما را درك نكرده باشد. در اهميت توجه به صنعت سينما همين بس که ساختار قدرت در کشورهاي قدرتمند ودر حال توسعه امروزه مي کوشند تا از سينما به عنوان اهرمي قدرتمند در تبليغ، توجيه ايدئولوژيک ،معرفي فرهنگ و تمدن جامعه خود بهره‌‌ گيرند و از سينما به مثابه ابزاري براي اهداف سياسي اقتصادي وفرهنگي و در نهايت شکل دهي و هدايت افکار عمومي و افزايش قدرت ملي و رسانه اي هر کشور استفاده کنند و لذا اين يک حقيقت غير قابل انکار است که قدرت ملي هر کشور بدون تصوير قابل تصور نيست.جدا از اين سينما درمقام هنر ‌ صنعت و نمادي از فناوري بوده و رشد وتوسعه ان در کشورهاي مختلف نمادي از موفقيت آن کشور ها در راستاي اهداف بلند مدت و چند وجهي خود به شمار مي‌رود در اين راستا است که امروزه رقابت در صنعت سينما و توسعه آن امري واقعي است و کشور ها مي‌کوشند تا سهم زيادي از بازار جهان را به خود اختصاص دهند .در اين بين با نگاهي به سينماي ملي کشور در مي يابيم که اين صنعت در کشور با وجود پتانسيل ها و فرصت هاي گوناگون رشد نتوانسته روند رو به جلويي داشته باشد و در خطر از دست دادن جايگاه جهاني و افول قرار دارد به طوري که بسياري از آينده اين صنعت در کشور هشدارداده اند .امروزه چالش هاي صنعت سينما در کشور چند گانه است از يک سو برخي از اين مشکلات به سياست گذاري و ضعف مديريت فرهنگي کشور بر مي گردديعني در واقع مديريت سينماي کشور نتوانسته است با توجه به پتانسيل هاي گوناگون کشور اين صنعت را در کشور رشد دهد چنانچه برخي جهت گيريهاي غلط سياسي- جناحي، فقدان اطلاعات کافي و صحيح در حوزه فرهنگ و شناخت و تصوير و تصور غلط از سينما باعث شده است تا جدا از عدم رشد اين صنعت در حال ، عملا خطرات بسياري نيز آينده ان را تهديد کند .از سوي ديگر امروزه ما شاهد وضعيت نابسامان و تعطيلي سينماها، عدم سرمايه گذاري در اين حوزه وتعداد کم سينما در کشور ،عدم حمايت‌هاي مالي از سينماگران، بحران مخاطب ، ، خط قرمزهاي پررنگ توقيف و سانسور، کيفيت پايين فيلمها ،بي توجهي به نياز مخاطب ، عدم قانون کپي رايت درايران ، قاچاق فيلم هاي روي پرده،حضور کم بخش خصوصي در سينما و ده‌ها مشکل ديگر روبرو هستيم مشکلاتي که گستره‌اي وسيع داشته وهر يک به نوبه خود مي تواند جلوي چرخ سينما در کشور را و در آينده‌اي نه چندان دور در صورت تداوم آن جدا از آن که چهره و توان تاثير گذاري سينماي ملي ايران در سطح جهان رو به افول رود بلكه بازار داخلي و مخاطبان ايراني خود را نيز از دست دهد روندي که بيشک با توجه به سابقه تمدني و جايگاه فرهنگي کشور در جهان نياز به توجهي دو چندان از سوي مسئولان و چهره هاي فرهنگي دارد .

علي رمضاني


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه