جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1390/01/21 - روزنامه سراسري صبح ايران (يکشنبه) نسخه شماره 3845

 مقاله 

 استان لرستان

قسمت ششم

بازي هاي محلي استان لرستان: بازي کوشک صلاخ

تعداد نفرات اين بازي 6 نفراند .ابتدا بازيکنان در دو دسته سه تايي بين خود قرعه کشي مي کنند . آنگاه سه نفر از بازيکنان دسته اول پشت به پشت همديگر خم شده و دست هاي خود را از ميان پاهايشان عبور داده و به يکديگر قفل کرده يا اصطلاحا قلاب مي کنند. در اين هنگام سه نفر دسته دوم شروع به پشتک زدن هاي پي در پي بر روي نفرات دسته اول که دولا شده اند مي کنندو اين کار را آنقدر ادامه مي دهند تا بالاخره يکنفر در اين ميان تحمل نياورده و اصطلاحا بسوزد و بازنده شود . زماني که يک نفر از گروه پشتک زن ببازد، اين گروه جاي خود را با گروه خم شده عوض
مي‌کنند و بازي به همين منوال توسط گروه پشتک زن جديد ادامه مي يابد.

بازي هاي محلي استان لرستان:بازي دار، دارو

تعداد نفرات اين بازي جفت هستند که به دو دسته مساوي تقسيم مي شوند. قبل از هر چيزي براي بدست گرفتن نوبت بازي قرعه کشي مي کنند . گروه بازنده روي زمين دايره اي را رسم نموده و درون ان مي نشينند .سردسته گروه برنده چشم سر دسته گروه بازنده را مي بندد و در اين هنگام بازيکنان دسته برنده در جايي خودشان را مخفي مي کنند . سپس سر دسته گروه برنده چشم سر دسته گروه بازنده را مي گشايد و اطراف را براي يافتن افراد مخفي شده جستجو مي کند. از سويي نيز بازيکنان دسته مخفي شده سعي مي نمايند از فرصت ها استفاده نموده و به داخل دايره نزديک شوند و افراد دسته مقابل را که درون دايره نشسته اند کتک زنند. افراد گروه نشسته در دايره فقط مي توانند با داد و فرياد از خود عکس العمل نشان دهند بگونه اي که سر دسته اشان متوجه فرياد انان گردد و جهت حمايت از آنان به درون دايره باز گردد .لذا گروه نشسته در دايره فرياد مي زنند : دار، دارو- دار ، دارو. با فرياد انان سر دسته اشان به حمايت از انان برخواسته و سعي مي کند با زدن قوزک پاي افراد مقابل بازي را ببرد، در صورتي که سردسته موفق به زدن قوزک پاي يکي از افراد مقابل گردد ، دو گروه جاي خود را با يکديگر عوض نموده و بازي به همين منوال ادامه مي يابد .

بازي هاي محلي استان لرستان:بازي اچل مچلو ،گله حالو مرده ره،کي مي چرو

اين بازي 20 نفره اجرا مي شود و در آن ابتدا بازکنان پشت سر هم صفي را تشکيل مي دهند و يک نفر را بعنوان سر دسته انتخاب مي نمايند. سردسته سنگي را در کف دست افراد مي گذارد. کسي که در بغل دست فردي که سر دسته ، سنگ کف دستش نهاده است باشد،بايد زود متوجه شده به محض حرکت او با پا از پشت به او بزند . در اين موقع آن فرد مجبور است سنگ را به سر دسته برساند تا سردسته نيز اين سنگ را در کف دست بازيکن ديگري بگذارد.هرگاه هنگام گذاشتن سنگ در کف دست يکي از بازيکنان ، نفر بغل دستي او متوجه اين کار نشود ، شخص سنگ را برداشته و فرار مي کند و اين بار بازيکن بغل دست او بايد بدنبال او دويده و سنگ را از دستش بگيرد.اگر شخص سنگ بدست بتواند فرار کند و خود را به مقصد يعني دالگه(محلي که قبل از شروع بازي بعنوان محل مورد قرار داد انتخاب مي شود) برساند، شخص تعقيب کننده او را بايستي بر کول خود سوار نموده و تا محل قرار گرفتن صف بازيکنان سواري دهد. در صورتي که شخص تعقيب کننده موفق به گرفتن سنگ شود ، آن ديگري او را بر دوش خود سوار نموده و به صف بازيکنان مي رساند و بازي به همين ترتيب تا به آخر ادامه مي يابد.

ادامه دارد...

www.tebyan-lorestan.ir


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه