بروجستجوی پیشرفته
نسخه شماره 173 - 1391/09/01 -

رئوف رابطي- رييس اداره بازاريابي و روابط با مشتريان
مديريت هوشمندانه مشتريان

دکتر آرميتا اصغري- کارشناس اداره بازاريابي و روابط با مشتريان
زبان بدن در مذاکرات بانکي

ليرضا ايلخاني، کارشناس اداره بازاريابي و روابط با مشتريان
بانکداري خرد؛ بهبود بر اساس تغييرات خواسته هاي مشتريان

رييس شعبه مرکزي سبزوار:
بهترين مشتريان ما دانشگاه‌ها هستند

مسعود آشنايي، كارشناس روابط عمومي و بازاريابي استان خراسان رضوي:
اولويت ما خدمت رساني به زائران است


 رئوف رابطي- رييس اداره بازاريابي و روابط با مشتريان
 مديريت هوشمندانه مشتريان  

 دکتر آرميتا اصغري- کارشناس اداره بازاريابي و روابط با مشتريان
 زبان بدن در مذاکرات بانکي 

 ليرضا ايلخاني، کارشناس اداره بازاريابي و روابط با مشتريان
 بانکداري خرد؛ بهبود بر اساس تغييرات خواسته هاي مشتريان 

 رييس شعبه مرکزي سبزوار:
 بهترين مشتريان ما دانشگاه‌ها هستند 

 مسعود آشنايي، كارشناس روابط عمومي و بازاريابي استان خراسان رضوي:
 اولويت ما خدمت رساني به زائران است