بروجستجوی پیشرفته
نسخه شماره 173 - 1391/09/01 -

منبع اکونوميست - برگردان : ابراهيم اخلاقي – واحد ارزي قم
افزايش فاصله نسل جوان با بانک‌ها

برگردان : محمد مدبر – کارشناس مديريت شعب شهرري و حومه
فناوري‌هاي در حال ظهور راه نجات بانکداري شعبه اي

منبع:Financial B rand.com - برگردان : زينت مقدس نيت – واحد ارزي مشهد
بانکداري آينده؛ شعب بدون تحويلدار

برگردان : مهدي اسماعيلي – کارشناس روابط عمومي و بازاريابي مديريت شعب استان قم
رشد روز افزون موبايل بانکينگ در آفريقا

گردآوري: مديريت امور بازرسي
BBM,BBM


 منبع اکونوميست - برگردان : ابراهيم اخلاقي – واحد ارزي قم
 افزايش فاصله نسل جوان با بانک‌ها 

  برگردان : محمد مدبر – کارشناس مديريت شعب شهرري و حومه
 فناوري‌هاي در حال ظهور راه نجات بانکداري شعبه اي  

 منبع:Financial B rand.com - برگردان : زينت مقدس نيت – واحد ارزي مشهد
 بانکداري آينده؛ شعب بدون تحويلدار 

  برگردان : مهدي اسماعيلي – کارشناس روابط عمومي و بازاريابي مديريت شعب استان قم
  رشد روز افزون موبايل بانکينگ در آفريقا 

  گردآوري: مديريت امور بازرسي
 BBM,BBM