بروجستجوی پیشرفته
نسخه شماره 173 - 1391/09/01 -

گردآوري و ارسال : فاطمه حميدي- اداره توسعه سرمايه هاي انساني
اداره توسعه سرمايه هاي انساني برگزار کرد؛ دوره بين المللي "بانکداري اختصاصي و مديريت ثروت"


آشنايي با مفاههيم و مصاديق ريسک عملياتي
بخش دوم

 گردآوري و ارسال : فاطمه حميدي- اداره توسعه سرمايه هاي انساني
 اداره توسعه سرمايه هاي انساني برگزار کرد؛ دوره بين المللي "بانکداري اختصاصي و مديريت ثروت"  

 آشنايي با مفاههيم و مصاديق ريسک عملياتي 
 بخش دوم
نويسنده : گردآوري: مديريت امور بازرسي