بروجستجوی پیشرفته

نام نشريه : ماهنامه داخلي بانك تجارت
صاحب امتياز : بانك تجارت
مدير مسئول : محمد رضا غفوري
دوره انتشار : ماهانه
محل انتشار : تهران
تلفن : 88936867
نمابر : 88936867
صندوق پستي :
آدرس : خيابان طالقاني-تقاطع استاد نجات الهي-ساختمان مركزي بانك تجارت-طبقه دوم-دايره نشريات
شمارگان : 7000
سايت : www.tejaratbank.ir
پست الکترونيکي : tejaratmagazin@yahoo.com
توضيحات : مطالب مندرج در مصاحبه ها و مقالات صرفا نظر گوينده يا نويسنده مي باشدو ديدگاه رسمي سازمان محسوب نمي شود.تجارت در ويرايش و تلخيص مطالب وارده ازاد است.