نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 نامه اي به عمه سادات  
نويسنده : امير رضا خوشدل

سلام بر زينب ، صاحب انديشه علوي ; سلام بر زينب ، صاحب صبر حسني ; سلام بر زينب ، صاحب عشق حسيني ; سلام بر زينب ، صاحب جلال فاطمي ; سلام بر زينب ، صاحب غيرت زينبي ....
بانوي باغيرت کربلا ;
يک اربعين ، در اسارت ، درس شجاعت و غيرت آموختي و پناه کبوتران دلشکسته حريم آل الله شدي .
دلشکسته تر از همه بودي اما حجاب غيرت بر همه دلشکستگي هايت کشيدي و عارفانه فرياد زدي : " ما رايت الا جميلا "
و ... خدا در دل هاي شکسته است ... جايگاه خدا بلا شک زيباست ... و دل تو جايگاه خدا شد ...
ميدانم امروز نيز از آنچه بر سر دختران فلسطيني ميآيد ، خاطرت غمين و دلت از اندوهشان سنگين است .
براي غيرت مسلمانان ،
براي مسلمانان با غيرت ،
از خدا طلب توفيق نما ...
سلام بر صاحب غيرت زينبي  
سلام بر صاحب غيرت زينبي  
سلام بر صاحب غيرت زينبي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره