نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 پيدايش فوتبال 
نويسنده : سيد احمد محيط طباطبايي

فوتبال اين پديده بزرگ پايان قرن بيستم ، پديدهاي که قابل مقايسه با هيچيک از انواع بازيها و رويدادهاي فرهنگي جهان نبود ، سابقهاي طولا ني دارد . در اين جا سوالي مطرح مي شود که چرا فوتبال با چنين سابقه اي زودتر از سالهاي پاياني قرن بيستم به عنوان محبوبترين نوع واقعه ورزشي مطرح نگرديده . هر ورزشي در واقع به يک گروه يا طبقه اجتماعي و يا قوم بخصوصي تعلق دارد فوتبال ورزش طبقه کارگران انگليس بود . قديميترين سندي که در آن بنام بازي فوتبال اشارتي رفته است مربوط به دوره شکسپير مي باشد . اديب نام آور انگليسي در يکي از تراژديهاي معروف خود از بازيگر فوتبال به عنوان يک دشنام و صفت زشت بکار برده است يعني در آنجا که ميخواهد از قهرمان خود به عنوان شخصي دون پايه ياد نمايد وي را متهم به بازيگري فوتبال که تعلق به طبقه کارگر دارد مينمايد .
زيرا ورزش طبقه اشراف در آن عهد بدمينتون که نامش را از کاخي بهمين عنوان گرفته است ،برد .
طبقه کارگر بر اثر رويدادها و انقلا بات اجتماعي قرن نوزدهم بتدريج در اروپا صاحب مقام و شخصيت گرديد بخصوص در دو دهه پاياني قرن نوزدهم . از طرفي شاهد تولد باشگاههاي فوتبال در انگلستان در همين ايام مي باشيم البته در کشورهاي ديگر اروپايي همچون ايتاليا و ... و اکثر باشگاه هاي معروف از سال 1880 به بعد تاسيس يافته اند . پس با به قدرت رسيدن و با حمايت طيف وسيع کارگر به سرعت به ورزش اول جهان تبديل ميگردد .
در ايران نيز فوتبال از طريق کارگران انگليسي شرکت نفت در خوزستان و بخصوص آبادان وارد ايران گرديد و با وقوع جنگ جهاني اول و استقرار بيشتر نيروهاي انگليسي در اکثر نقاط کشور اين ورزش نيز به سرعت در نواحي مختلف ايران و به ويژه تهران توسعه و عموميت يافت .
اولين زمين چمن فوتبال در ايران همان زمين باشگاه صنعت نفت آبادان است که توسط شرکت نفت ايران و انگليس ساخته شد و جا دارد بصورت ميراث قديمي فوتبال در ايران توسط نهادهاي زيربط مورد توجه قرار گيرد . فوتبال با وجود سابقه نزديک به يک قرن در ايران هنوز فاقد موزه درخور شايستهاي ميباشد . جا دارد مسوولا ن در ايجاد چنين موزه ايي سعي و همت لا زم بکار بندند .
در پايان شايان ذکر است که شايد توجه به بازي فوتبال بخشي ناشي از آن مي باشد که اين بازي بر روي زميني طبيعي و در فضايي بزرگ که تماشاچي زيادي قادر به حضور در آن مي باشند روي مي دهد در بازي فوتبال افراد تيم هر يک همانند گروههاي اجتماعي يا افراد در جامعه اي که  در آن زندگي مي کنند مسووليت و نقش ويژهاي به عهده دارند و همانند جامعه که در صورت موفقيت همه افراد به پيشرفت نائل ميايند تيم فوتبال نيز زماني به پيروزي مي رسد که کل اعضا در قابل واحدي بتوانند نقش کلي خود را ايفا نمايند . از طرفي بازي فوتبال شايد تنها بازي است که در آن تيم بظاهر ضعيف تر هميشه بازنده نيست بلکه مانند يک جامعه حقيقي فرد ضعيف در صورت توجه به مزيتهايش و نگاه به ضعفهاي طرف قوي تر مي توان نقش پيروز را به عهده گيرد .

فوتبال اين پديده بزرگ پايان قرن بيستم ، پديدهاي که قابل مقايسه با هيچيک از انواع بازيها و رويدادهاي فرهنگي جهان نبود ، سابقهاي طولا ني دارد . در اين جا سوالي مطرح مي شود که چرا فوتبال با چنين سابقه اي زودتر از سالهاي پاياني قرن بيستم به عنوان محبوبترين نوع واقعه ورزشي مطرح نگرديده . هر ورزشي در واقع به يک گروه يا طبقه اجتماعي و يا قوم بخصوصي تعلق دارد فوتبال ورزش طبقه کارگران انگليس بود . قديميترين سندي که در آن بنام بازي فوتبال اشارتي رفته است مربوط به دوره شکسپير مي باشد . اديب نام آور انگليسي در يکي از تراژديهاي معروف خود از بازيگر فوتبال به عنوان يک دشنام و صفت زشت بکار برده است يعني در آنجا که ميخواهد از قهرمان خود به عنوان شخصي دون پايه ياد نمايد وي را متهم به بازيگري فوتبال که تعلق به طبقه کارگر دارد مينمايد .
زيرا ورزش طبقه اشراف در آن عهد بدمينتون که نامش را از کاخي بهمين عنوان گرفته است ،برد .
طبقه کارگر بر اثر رويدادها و انقلا بات اجتماعي قرن نوزدهم بتدريج در اروپا صاحب مقام و شخصيت گرديد بخصوص در دو دهه پاياني قرن نوزدهم . از طرفي شاهد تولد باشگاههاي فوتبال در انگلستان در همين ايام مي باشيم البته در کشورهاي ديگر اروپايي همچون ايتاليا و ... و اکثر باشگاه هاي معروف از سال 1880 به بعد تاسيس يافته اند . پس با به قدرت رسيدن و با حمايت طيف وسيع کارگر به سرعت به ورزش اول جهان تبديل ميگردد .
در ايران نيز فوتبال از طريق کارگران انگليسي شرکت نفت در خوزستان و بخصوص آبادان وارد ايران گرديد و با وقوع جنگ جهاني اول و استقرار بيشتر نيروهاي انگليسي در اکثر نقاط کشور اين ورزش نيز به سرعت در نواحي مختلف ايران و به ويژه تهران توسعه و عموميت يافت .
اولين زمين چمن فوتبال در ايران همان زمين باشگاه صنعت نفت آبادان است که توسط شرکت نفت ايران و انگليس ساخته شد و جا دارد بصورت ميراث قديمي فوتبال در ايران توسط نهادهاي زيربط مورد توجه قرار گيرد . فوتبال با وجود سابقه نزديک به يک قرن در ايران هنوز فاقد موزه درخور شايستهاي ميباشد . جا دارد مسوولا ن در ايجاد چنين موزه ايي سعي و همت لا زم بکار بندند .
در پايان شايان ذکر است که شايد توجه به بازي فوتبال بخشي ناشي از آن مي باشد که اين بازي بر روي زميني طبيعي و در فضايي بزرگ که تماشاچي زيادي قادر به حضور در آن مي باشند روي مي دهد در بازي فوتبال افراد تيم هر يک همانند گروههاي اجتماعي يا افراد در جامعه اي که  در آن زندگي مي کنند مسووليت و نقش ويژهاي به عهده دارند و همانند جامعه که در صورت موفقيت همه افراد به پيشرفت نائل ميايند تيم فوتبال نيز زماني به پيروزي مي رسد که کل اعضا در قابل واحدي بتوانند نقش کلي خود را ايفا نمايند . از طرفي بازي فوتبال شايد تنها بازي است که در آن تيم بظاهر ضعيف تر هميشه بازنده نيست بلکه مانند يک جامعه حقيقي فرد ضعيف در صورت توجه به مزيتهايش و نگاه به ضعفهاي طرف قوي تر مي توان نقش پيروز را به عهده گيرد .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره