نسخه شماره 36 - 1385/04/01 -  simple Search

 او (دختر) مرد است Shes the man 

دختر جواني خودش را پسر جا مي زند تا بتواند در تيم فوتبال مدرسه بازي کند. اندي فيکمن با کمپاني دريم ورکس به اين فکر درخشان رسيدند تا ايده هايشان را دستمايه يک فيلم بلند کنند. هرچند که فيلم چندان چنگي به دل نمي زند و در طول يک ساعت و چهل و پنج دقيقه اش ضمن روايت داستاني عاشقانه از علاقه دختران به فوتبال حرف مي زند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره