جستجو
  نسخه شماره 6085 - 1393/11/29 - چهارشنبه 29 بهمن 1393   صفحه اصلي

ابتکار در ميان گرد و غبار اهواز


اخبار


آغاز زندگي مشترک يک زوج ايراني در مکه مکرمه

گزارش ابتکار از چهارچرخ هايي که دغدغه برخي جوانان شده است؛
هويت؛ از پيکان گوجه اي تا پورشه آلبالويي


 ابتکار در ميان گرد و غبار اهواز  

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در اولين كنفرانس ملي علوم و مهندسي محيط زيست در اهواز گفت: شايد نگاه علمي توام با دورانديشي در حل مشكلات، مورد پسند برخيها واقع نشود اما اگر امروز ما دچار صدماتي هستيم به دليل نگاه غيركارشناسي و عدم پايبندي به قانون و برنامه است.
معصومه ابتكار در اين كنفرانس كه روز گذشته در دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز آغاز به كار كرد، اظهار داشت: تمايز رويكرد اين دولت با برخي رويكردهاي گذشته، تاكيد بر نظر كارشناسي و پرهيز از تصميمات آني و فوري در بررسي و حل معضلات بوده است. وي ادامه داد: وقتي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعلام ميكند 75 درصد برنامهاي مانند برنامه چهارم توسعه اجرا نشده است، نشان‌دهنده همان نگاه غيركارشناسي به موضوعات است. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: وقتي در يك دوره با بيتوجهي مواجه شويم، معضلات زيستمحيطي از اين دست كه در استان خوزستان پديد آمد، نمود پيدا ميكند و در اين شرايط، طبيعت نمي‌تواند خود را تجديد كند. ابتكار افزود: دانش امروز اين موضوع را ثابت ميكند که اگر بهرهبرداري، تخريب و برداشت از منابع طبيعي را به حدي انجام دهيم كه طبيعت نتواند خود را بازسازي كند، طبيعت تجديد نميشود. در مورد منابع آب نيز شرايط به همين‌گونه است. ميزان برداشت و بهرهبرداري از طبيعت تا زماني امكان تجديدپذيري ميدهد كه چرخه هيدرولوژيك را از بين نبريم اما وقتي اين چرخه از بين ميرود، چيزي براي طبيعيت باقي نميماند كه تجديد شود. وي با بيان اين‌كه بخش مهمي از اين مشكلات ناشي از فقدان علمي است، عنوان كرد: بسيار تمايل داشتم كه در زمان وقوع پديده ريزگردها در استان خوزستان حضور يابم اما به تصميم دولت وزير بهداشت به عنوان نماينده دولت به خوزستان سفر كرد. معتقدم در فضايي بايد در اين زمينه صحبت كنيم كه مباحث به طور جدي و علمي مطرح شود و با نگرش علمي و كارشناسي با مسائل برخورد كنيم. اما وقتي كه نگرشهاي علمي را با نگرشهاي ديگر از جمله ديدگاههاي سليقهاي و نگرشهاي سياسي مداخله دهيم، فضا براي صحبت كردن مناسب نخواهد بود. معاون رئيس جمهور گفت: همه، ساكنان زمين و سوار بر يك كشتي هستيم. بنابراين هر فعاليتي كه در هر نقطه از جهان انجام ميشود، بر نقاط ديگر جهان تأثير ميگذارد. ابتكار به برگزاري پيش‌كنفرانس COP (متعاهدين تغييرات آب و هوا در ژنو) اشاره كرد و گفت: در اين برنامه سند اوليه توافق جديد پس از توافق “كيوتو” كه عنوان ميكند دماي زمين نبايد بيش از اين افزايش يابد، تدوين شد. بر اساس اين توافق همه كشورها متعهد هستند كه ميزان توليد گازهاي گلخانهاي كه موجب افزايش دماي زمين ميشود را كاهش دهند و در دولت يازدهم نيز در اين زمينه كارهاي بزرگي در حال انجام است. وي افزود: در توافق جديد دنيا، بايد همه كشورها قبول مسئوليت كنند اما مبحثي كه از سوي كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه مسئوليت تاريخي توليد گازهاي گلخانهاي را بايد كشورهاي توسعه‌يافته كه به مدت 60 سال اين گازها را توليد كردهاند، بپذيرند. البته توافق جديد هنوز نهايي نشده اما با توجه به نگراني جهاني در اين رابطه قطعا تا پايان سال ميلادي جديد نهايي خواهد شد. ما نيز در مذاكرات، نگراني جدي خود را در اين زمينه اعلام و خوزستان را به عنوان نمونه در اين مذاكرات مطرح كرديم. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: بنابراين با اين شرايط بايد در جهت بهينهسازي مصرف تلاش كنيم. شايد بپرسيد كه بهينه‌سازي مصرف چه ارتباطي با گردوغبار دارد، كه لازم است بدانيد اين دو ارتباط بسياري با هم دارند. در اين زمينه ادارات، مجموعههاي مختلف، فلرهاي نفتي، نيروگاهها و حتي منازل نيز بايد در بهينه‌سازي مصرف نقش داشته باشند. ابتكار اظهار كرد: گام دوم در اين زمينه بحث انطباق است. توافق جديد عنوان ميكند كه كشورها بايد بتوانند با استفاده از فنآوريهاي مختلف جديد و نوين خود را با اين شرايط منطبق كنند چرا كه اين يك فرايند جهاني است و پس از مساله صلح و امنيت كه براي همه دنيا و به خصوص منطقه ما حائز اهميت است، فرايند زيست‌محيطي و گرم شدن زمين از مهمترين چالشهاي جهاني محسوب ميشود كه نيازمند همگرايي و تلاش همه مجموعههاي دولتي، مردمنهاد، خصوصي، و حتي مردم است تا اين معضلات حل شود. وي الگوي فعلي كشاورزي در كشور را الگويي بين سنتي و نوين عنوان كرد و گفت: الگوي كشاورزي ما بايد اصلاح شود چون امكان ندارد با اين شيوه بتوان ادامه داد. در كشاورزي 94 درصد آب با راندمان 30 درصد و با بهره‌وري پايين و آلودگيهاي ناشي از مصرف كود و سم، به مصرف ميرسد كه ادامه كار با اين شرايط امكان‌پذير نيست. معاون رئيس جمهور گفت: يك صندوق بينالمللي حمايتي در اين زمينه پيش‌بيني شده ولي تاكنون كشورهاي بزرگ حتي به يك درصد از تعهدات خود در قبال اين صندوق عمل نكرده‌اند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست عنوان كرد: طي 10 سال گذشته كانونهاي فرسايش بادي به ميزان 27 درصد در كشور افزايش داشتهاند. لذا تغييرات اقليم مسالهاي است كه بايد ابتدا با رويكرد علمي و به دور از غوغاسالاري و مسائلي كه بخواهند نگراني شديد در مردم ايجاد كند، بررسي و مطرح شود تا اين راهحلهاي علمي به نتيجه منتهي شود و بتوانيم مردم را در مقابل آسيبها حفاظت كنيم. ابتكار با اشاره به مصوبه روز يكشنبه دولت در زمينه مقابله با پديده ريزگردها اظهار كرد: پس از نشستهاي متعدد كارشناسي؛ فراهمآوري امكانات براي انجام واكنش سريع با قابليت پيشبيني، هشدار به مردم و تجهيز مراكز درماني، تجهيز اماكن به سيستمهاي تهويه، پيشبيني تسهيلات ويژه در بحث حملونقل و ساير موارد به تصويب دولت رسيد. وي ادامه داد: پس از مرحله واكنش سريع كه در برنامه كوتاهمدت تعريف مي‌شود، اقدامات ميانمدت قرار دارد كه در اين زمينه اعتباراتي به منظور مقابله با اين پديده پيشبيني شده است و از آنجا كه دانشگاههاي محلي، طبيعت منطقه و درد مردم را به خوبي ميشناسند، لازم است نظر كارشناسي را به اين دانشگاهها واگذار كنيم. همچنين در مطالعات بلندمدت با تدوين يك برنامه مناسب بايد به مقابله با اين پديده پرداخته شود. علاوه بر استان خوزستان، استانهايي چون سيستان و بلوچستان، ايلام و لرستان نيز برخي با منشا منطقهاي و برخي با منشا داخلي با اين پديده درگير هستند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: راه مواجهه با اين معضلات ايجاد فضاي اجتماعي توام با نگراني نيست بنابراين بايد فضايي سالم براي نقد، شنيدن صداي مردم و حتي اعتراض ايجاد كنيم. اما بايد مراقب بود كه با اين مباحث مواجهه علمي داشته باشيم چرا كه هيچ مسئولي نمي‌تواند بگويد اين معضلات را در يك ماه حل ميكند. اگر عراق موضوع را حل كند، تكليف نقاطي از جمله مرزهاي سوريه، اردن، و صحراي آفريقا چه مي‌شود؟ ابتكار به وقوع پديده گردوغبار پكن اشاره كرد و گفت: با اينكه دولت چين، اقدامات بسياري در جهت مهار اين پديده انجام داد، ولي عملا نتوانست به نتيجهاي قطعي برسد لذا بايد پرسيد كه آيا همه مغزها از پكن فرار كرده‌اند؟ معاون رئيس جمهور در پايان، عزم و اراده دولت يازدهم را بر حل معضلات زيست محيطي محكم دانست و گفت: البته دولت به تنهايي نميتواند به نتيجه مطلوب در اين زمينه برسد، حل اين معضلات به يك پشتوانه اجتماعي با منشاء دانشگاهها نيازمند است.


 اخبار 

شايعه يا واقعيت؟
ابولا در ايران
معاون مرکز مديريت بيماري‌هاي واگيردار وزارت بهداشت به مباحث مطرح شده در فضاي مجازي مبني بر مشاهده مواردي از ابولا در کشور پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، دکتر محمود نبوي شايعات اخير در زمينه مشاهده مواردي از ابولا در کشور و از جمله در تبريز که اخيرا در شبکه‌هاي اجتماعي دست به دست مي‌شود، گفت: به هيچ عنوان مشاهده مواردي از ابولا در کشور را تاييد نمي‌کنم. ابولا چگونه مي‌تواند از گينه بال زده و وارد ايران شود‍! نبوي با اشاره به سفر خود به تبريز تاکيد کرد: به هيچ وجه مورد ابولا در کشور و در تبريز ديده نشده، اما از آنجا که اپيدمي آنفلوآنزا در تبريز و ساير شهرها وجود دارد؛ ظاهرا در تبريز فردي که آگاهي درستي نداشته با ديدن يک مورد بيماري آنفلوانزا لباس حفاظتي کامل پوشيده و بعد از آن شايعه شده که ابولا بوده، در صورتي که چنين چيزي نيست. وي همچنين در پاسخ به شايعاتي مبني بر ورود ميوه‌هاي آلوده به ويروس ابولا تصريح کرد: اصلا چنين چيزي نيست و اين موضوع شايعه است. اين شايعات هميشه وجود داشته و متاسفانه ميان مردم وحشت ايجاد مي‌کند. محال است خفاش ميوه‌خوار روي ميوه‌اي نشسته باشد و ترشحاتش روي ميوه بريزد سپس آن ميوه بار کشتي شده و وارد ايران شود. نبوي در ارزيابي وضعيت ابولا در جهان و ايران با بيان اينکه خيلي بعيد است ابولا وارد ايران شود و تا به حال موردي ديده نشده، اظهار کرد: ابولا در جهان در حال فروکش کردن است. در ايران نيز ترددي به کشورهاي درگير ابولا وجود ندارد؛ زيرا اغلب کشورهايي هستند که در حال جنگ بوده و به طور عادي، براي توريسم و براي کار کسي از ايران به اين کشورها سفر نمي‌کند. اين اپيدمي در جهان نيز در حال کم شدن است.


اعتياد 5/1 درصد مردم ايران
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه ورود بسياري از پيش‌سازهاي مواد مخدر صنعتي به کشور ممنوع است، گفت: امسال تعداد انهدام واحدهاي توليدي مواد مخدر صنعتي افزايش يافته است، همچنين ميزان اين مواد در بازار به شدت کاهش يافته به گونه‌اي که قيمت آنها بالا رفته است.
عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور و دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشيه دومين نشست بين‌المللي وزرا و روساي مراجع ملي مبارزه با مواد مخدر کشورهاي منطقه در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه اولين نتيجه اتخاذ رويکرد اجتماعي در امر پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر ارتقاي سطح اطلاع و آگاهي‌هاي مردم است، اظهارکرد: امسال در اکثر فيلم ها از جمله فيلم سينمايي «نزديک‌تر» به مقوله پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر به خوبي پرداخته شده است. وي با اشاره به اينکه اثر کار اجتماعي و فرهنگي در ميان مدت مشخص مي‌شود و اجتماعي کردن امر و محول کردن کار به مردم بسيار موثر است، تصريح کرد: يک و نيم درصد مردم ايران مبتلا به مواد مخدرند و مديريت اين تعداد توسط 98 و نيم درصد مردم که پاک و سالم اند کار دشواري نيست و در اين زمينه تنها مردم بايد به اندازه کافي با وظايفشان آشنا شوند. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينکه در زمينه پيشگيري از شيوع مواد مخدر صنعتي واردات بسياري از پيش سازها به کشور کاملا ممنوع شده است و به جد با اين موضوع برخورد مي‌کنيم، اعلام کرد: اسيدها و مواد اوليه دارويي چون سودافدرين‌ها را با پروتکل‌هاي خاصي از تحت کنترل خارج کرديم که همکاري وزارت بهداشت در اين زمينه خوب بوده است. رحماني فضلي افزود: توليد و واردات فسفر قرمز که در ساخت هروئين موثر است را کاملا تحت کنترل داريم. وي يادآور شد: امسال تعداد انهدام واحدهاي توليدي مواد مخدر صنعتي افزايش يافته است، همچنين ميزان اين مواد در بازار به شدت کاهش يافته به گونه اي که قيمت آنها بالا رفته است. دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينکه با جديت اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم و بزودي ستاد مبارزه با مواد مخدر جلسه اي با رئيس جمهور خواهد داشت گفت: مجموعه اي از پيشنهادات در حوزه هاي مختلف را آماده کرده‌ايم و در اين جلسه ارائه مي‌کنيم.


 آغاز زندگي مشترک يک زوج ايراني در مکه مکرمه 

دو جوان ايراني با حضور در بعثه مقام معظم رهبري در مکه مکرمه و اجراي خطبه عقد دائم، زندگي مشترک خود را آغاز کردند. مازيار سلخوري و مهديه خليلي، زوج ايراني که به همراه خانواده هاي خود به سفر عمره مشرف شده بودند، با حضور در بعثه مقام معظم رهبري در مکه مکرمه عقد دائم زوجيت بين آنها جاري شد و زندگي مشترک خود را در سرزمين وحي آغاز کردند. حجت الاسلام والمسلمين «سيدجعفر علم الهدي» کارشناس مسئول امور روحانيون بعثه پيش از اجراي خطبه عقد، خطاب به اين زوج جوان گفت: آنچه خيلي مهم است اين که از اين سفر براي بندگي استفاده کنيم و زندگي مان صبغه طواف داشته باشد يعني آنچه ما داريم به گرد ولايت خدا و خدايي خدا نثار مي‌کنيم و از خودمان چيزي نداريم. در پايان از سوي بعثه مقام معظم رهبري در مکه مکرمه، هدايايي معنوي تقديم اين زوج جوان شد.


 گزارش ابتکار از چهارچرخ هايي که دغدغه برخي جوانان شده است؛
 هويت؛ از پيکان گوجه اي تا پورشه آلبالويي 

گروه جامعه و شهروند- غزاله پورخاکي: اين جملات را بارها و بارها شنيده ايد که من آدم پرستم نه آهن پرست. يا اينکه عقل طرف به چشمش است. نمي‌توانيد بگوييد نه. اين حق هر انساني است که مورد قبول واقع شود يا در مرکز توجه قرار بگيرد. در خيابان راه مي‌رويد. سرتان را که برمي گردانيد، انواع و اقسام اتومبيل هاي مدل بالا را مي‌بينيد. از کنارتان عبور مي‌کنند. گاهي پيش مي‌آيد که راننده پشت فرمان، چنان ژستي براي شما مي‌گيرد که فکر مي‌کنيد مارلون براندو از کنارتان عبور کرده است. گاهي هم به لطف روزهاي باراني و ويراژهاي راننده سر تا پاي تان، خيس که نه، گلي مي‌شود. از آن گلي هايي که با عصبانيت تان دردي دوا نمي‌شود.
پيکان گوجه اي جوانان
برخي از جوان هاي امروزي، متاسفانه به خاطر چشم و هم چشمي هايي که وجود دارد، ياد گرفته اند که هويت خود را در رخت و لباس هاي مارکدار آنچناني و... پنهان کنند. اتومبيل هاي مدل بالا هم که به وفور در دسترس جوان ايراني قرار گرفته است. ديگر مثل چند سال قبل نيست که «پيکان گوجه اي جوانان» کلي به کلاس تان اضافه کند و صد البته ژيان پدر را برداريد و چرخي در خيابان هاي جردن به بالا بزنيد و خواننده اي همسن و سال خود و جوان بيايد و گلايه کند که:«پسر دخترا، پسر دخترا، مگه جردن چي داره؟»
سان روف هاي برافراشته
اما وجود روزافزون اتومبيل هاي مدل بالا که برخي را گرفتار وسواس رفتاري و فکري مي‌کند که امروز اگر با اين اتومبيل به سر قراري رفتم، فردا بايد با اتومبيل ديگري بروم، ريشه در چه دارد؟ سان روف اتومبيل را هم برمي دارند چرا که ديگر اين مرکز توجه بودن پا را فراتر مي‌گذارد. ديگر بايد سري در سرها درآورند. پديده اي که اين روزها به آن «دور دور» مي‌گويند. پديده اي نه چندان ناشناخته و نه چندان شناخته شده در خيابان هاي... فرقي ندارد کدام خيابان. همين که اين پيام ارسال شود که مرا ببينيد کافي است. حالا قرض و قسط و بدهي و... سر جاي خود بماند.
کلا خودت و ماشينت چند؟
اتومبيل هاي مدل بالا، به دغدغه اي وصف ناپذير در بين جوانان تبديل شده است. تا جايي که پارسينه، در گزارشي پرده از قيمت هاي اتومبيل هاي مدل بالا برمي دارد. در اين گزارش آمده است، بنز SL500 مدل 2014 با ارزش گمرکي 179هزار دلار گرانقيمت ترين خودرويي است که در سال 93 وارد کشور شده است. از اين مدل خودرو يک عدد در فروردين و يک عدد در خرداد ماه سال جاري به کشور وارد شده است. در ادامه اين گزارش به قيمت برخي خودروهاي ديگر نيز اشاره شده است. بنز S500 سدان مدل 2015: 168هزار دلار، پورشه پانامرا: 121 هزار دلار، بنزCLS500 نو مدل 2013: 101هزار دلار، پورشه کاين اس نو: 95هزار دلار، مرسدس بنز E250 نو مدل 2015: 76هزار دلار، همچنين ارزان ترين خودروي وارداتي به کشور در سال 93 هم خودروي چيني جيلي است. ارزش گمرکي اعلام شده براي خودروهاي وارداتي البته در حالي است که اين خودروها پس از ورود به بازار خودروي کشور قيمت‌هايي به مراتب بيش از اين پيدا مي‌کنند به عنوان مثال خودروي مرسدس بنز sl500 مدل 2013 با قيمت حدود يک ميليارد و 450 ميليون تومان، مرسدس بنز S500 در بازار خودروي کشور با قيمت حدود يک ميليارد و 500 تا 600 ميليون تومان و جيلي امگرند 7 که ارزانترين خودروي وارداتي به کشور است با قيمت حدود 70 ميليون تومان به فروش مي‌رسند.
مرا ببينيد!
کارشناسان مسايل اجتماعي بر اين باورند که هويت جوان و پرداختن و ساختن آن کار ساده اي نيست. اما جوان نياز دارد که بقيه هم او را ببينند. اين روزها جوان ايراني هويتي را مي‌شناسد که بقيه او را ببينند. خب راحت ترين راه هم راهي که توسط آن ديده شوند. مثل اتومبيل هاي گران قيمت يا لباس هاي آنچناني. هويت خود را در اين چيزها مي‌بينند. بسياري از روانشناسان مي‌گويند که جلب توجه کردن براي يک جوان، کاملا طبيعي است و نمي‌توان به آن به عنوان مساله اي نگران کننده اشاره کرد. اما آسيب شناسان اجتماعي اعتقاد دارند که هزينه کردن براي جلب توجه از سوي يک جوان مي‌تواند در آينده آسيب زا باشد. دست زدن به اين دسته اقدامات، نگاهي بسيار کوتاه مدت دارد. آينده نگري در اين اقدامات ديده نمي‌شود. جوان اين روزها، براي اينکه بخواهد نيازهاي لحظه اي خود را برطرف کند، حاضر است دست به هر اقدامي بزند.
هر که پولش بيش...
دکتر هادي معتمد، روانپزشک و آسيب شناس اجتماعي در اين مورد مي‌گويد: تغيير در سبک زندگي از دلايل اصلي بروز اين آسيب هاي اجتماعي است. دغدغه هايي که جوانان نسبت به همسن و سالان خود دارند، بسيار مي‌تواند در اين تغيير رويه زندگي تاثيرگذار باشد. زمان جنگ و دفاع مقدس را به ياد بياوريد. جوان به جنگ مي‌رفت براي اينکه مرتبه و مقام خاصي در جامعه و در بين دوستان همسن خود داشته باشد. يا همين دو نسل قبل را در نظر بگيريد. جوان زماني که به تحصيلات عاليه دست مي‌يافت، بين دوستان خود عزت و احتــرام خــاصي پيدا مي‌کرد. اما اين روزها اين عزت و احترام به پول و دارايي و ماديات کشيده شده است. اتومبيل هاي مدل بالا و همينطور لباس هاي گران قيمت، هويت را به جوان مي‌بخشد. هر چه پولدارتر، ارج و قرب بالاتر!
به دل مي‌نشيند
وي ادامه مي‌دهد: تعريف هميشه به دل مي‌نشيند. نگاه همسالان براي هر کسي مي‌تواند قابل ستايش باشد. حالا به جوان ايراني رجوع کنيد؛ به خوبي ديده مي‌شود که درجه اين مساله در جوان ايراني به مراتب بيشتر است. يک جوان وقتي از کسي که همسن و سال خودش است، تعريفي را بشنود، بيشتر به دلش مي‌نشيند تا کسي که از او بزرگ تر باشد. حالا اين بزرگ تر مي‌تواند، پدر، مادر يا يکي از بستگان نزديک وي باشد.
سرکي به دبيرستان ها
روانشناسان مي‌گويند، اين روزها تعريف ناکامي و ترقي، با تغييرات بسياري دست و پنجه نرم مي‌کند. متاسفانه در گذر زمان، اين واژه ها، نگاهي مادي به خود گرفته اند. يعني هر کسي که دارايي بيشتري داشته باشد، فردي موفق و مترقي و هر کسي که ساده باشد، از ديد همسن و سالان خود، ناکام و موفق است. رفته رفته و به مرور زمان، اين نگاه مي‌تواند به نوعي آسيب اجتماعي در بين جوانان ايراني تبديل شود و ادامه همين نگاه مي‌تواند آينده جامعه را دستخـــوش بحـــران جدي کند. در اين زمينه شايد، بايد به آموزش و پرورش سرکي کشيد و مهارت هاي زندگي را به دانش آموزان آموخت. به خصوص دانش آموزان دبيرستاني که در سن و سالي قرار دارند که تازه با هويت خود آشنا مي‌شوند.
واقع بين باش!
آموزش ارتباط مفيد و موثر يکي از مهم ترين راه هايي است که مي‌توان به خوبي از آن براي حل اين بحران جدي بهره جست. واقع گرايي و واقع بيني، موردي است که به جوان براي تصميم گيري هاي خود کمک مي‌کند. پذيرش واقعيات در کاهش اين دسته آسيب هاي اجتماعي بسيار مي‌تواند کارساز باشد. در نهايت باز هم اين روزها به اين نتيجه مي‌رسيم که کلا خودت با ماشينت چقدر مي‌ارزي؟ به راستي براي رهايي جستن از اين آسيب اجتماعي چه بايد کرد؟


زير يک
سياست داخلي
جامعه و شهروند
ادب و هنر
توليدوتجارت
بازاروسرمايه
حوادث
ايران زمين
درنگ
نفت وانرژي
جهان ورزش
ايران وجهان
بازارچه
سربلندي جهاني ايران بااقناع ومدارا