درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 روابطت را با ديگران متحول کن !!! 
نويسنده : ايرج ژيانمهر

استراتژي شما : ازاين که ديگران باشما چگونه رفتارمي کنند گله نکنيد .درباره روابط خودباديگران مذاکره کنيد تابه خواسته هايتان برسيد .

مي دانيد که شما شايسته احترام هستيد .اما مي دانيد که تجربه زندگي تان راخودشما رقم مي زنيد .دراين صورت جاي تعجبي نيست اگر من مي گويم که شما مسئول طرزبرخورد ديگران باخودهستيد .بايدسهم ونقش خودتان رادرمسائل شناسايي کنيد .تنها دراين صورت است که مي توانيد به ان مهم توجه کنيد که چگونه به ديگران طرزبرخوردشان رابا خودآموزش داده ايد .مي توانيد روابط خودراباديگران متحول کنيد , بايد از خودتان واز ديگران انتظاربيشتري داشته باشيد .بايد به سودهاي پشت پرده توجه کنيد .بايدمسئوليت تغييردادن رابپذيريد .تمريناتي که درادامه مطلب مي خوانيد مي توانند شما رادرراه درست به حر کت در اورند .کافس است خودتان رانتعهدکنيد تاکاري راکه بايد , انجام دهيد .

پرسش نامه روابط بااشخاص

زندگي شما انباشته ازرابطه باديگران است وکاري که هم اکنون مي کنيد مشمول همه آنها مي شود . اما معني دارترين روابط شما درزندگي بيشترين تأثيررابرشما دارد .براي ايجادتغييرواطلاع از روابط خودبااشخاص مهم در زندگي تان , پرسش نامه زير راتکميل کنيد .نه تنها شرايط مناسباتتان راتشخيص مي دهيد , بلکه دليل داشتن اين طرز مناسبات راپيدا مي کنيد.

1- صادقانه جواب بدهيد ,آيا فکر مي کنيد شما دست بده وهمسرتان دست بگيردارد ؟ بله – خير

2- آيارابطه شما از نوع رابطه والد- کودک است ؟ بله – خير

3- آيا شما وهمسرتان مدام باهم مشاجره مي کنيد ؟ بله – خير

4- آيا مرتب عذرخواهي مي کنيد؟ بله – خير

5- آيا احساس مي کنيد که مي خواهيدمدتي رابه تنهايي صرف وقت کنيد؟ بله – خير

6- وقتي به روابط سال قبل خود نگاه مي کنيد , آيا احساس مي کنيد که بيشترين از خودگذشتگي هارا شما کرده ايد ؟ بله – خير

7- آيا احساس مي کنيدبه خاطرهمسرتان از خودويا از ديگران عذرخواهي مي کنيد ؟ بله – خير

8- آيا احساس مي کنيد که نيازهاي احساي وعاطفي شما برآورده نمي شوند؟ بله – خير

9- اگر جواب شما به سؤال 8 «بله » باشد ,آيا احساس مي کنيدکه سرتان کلاه رفته است ؟ بله – خير

10- آيا درروابط خودباديگران به لحاظ جسماني ناراحت هستيد؟ بله – خير

11- آيا احساس مي کنيدکه رابطه شما باهمسرتان تحت الشعاع کار,فرزندان يا اولويت هاي ديگراست ؟ بله – خير

12- آيااسرارخودرااز همسرتان پنهان مي کنيد؟ بله – خير

13- آيا فکر مي کنيدموردسوء استفاده قرارگرفته ايد؟ بله – خير

14- آيا فکر مي کنيدسزاوارزندگي بهترازاين هستيد؟ بله – خير

15- آيا احساس مي کنيدکه زندگي زناشويي تان تحت تأثيرزندگي زناشويي پدرومادرتان قراردارد؟ بله – خير

16- آيا احساس مي کنيد اگر درزندگي زناشويي خودصميميت بيشتري به خرج دهيد ,به خطرمي افتيد؟ بله – خير

17- آيا احساس مي کنيدشما تنها کسي هستيدکه به روابط زناشويي تان اهميت مي دهيد؟ بله – خير

18- آيا احساس گناه عامل مهمي درروابط شماست ؟ بله – خير

19- آيا احساس مي کنيدکه درروابط خودبي هدف رفتارمي کنيد؟ بله – خير

20- آيا همسرتان بيشترمانند يک هم اتاقي شماست ؟ بله – خير

21- آيا درانديشه ترک اين رابطه هستيد؟ بله – خير

22- آيا احساس مي کنيدبراي رسيدن به آرامش وهماهنگي با همسرتان بايد ازآنچه خودتان هستيدفاصله بگيريد؟ بله – خير

23- آيا شما وهمسرتان از اقدام براي بهبود در روابط خوددست کشيده ايد؟ بله – خير

24- آيا امروز به اين دليل دررابطه موجودخودباقي هستيد,زيراديروزدراين رابطه بوديد؟ بله - خير

به پرسش هايي که جواب « بله » داديد توجه کنيد . هر چه تعدادجواب هاي مثبت شما بيشترباشد , روابط شما بامشکلات بيشتري روبه روست .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره