درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 فهرمان زندگي خود باشيد !!! 
نويسنده : پرستو عوض زاده

اين تمرين که روي ليتون آن را ابداع کرده ، خيلي جالب است – و به شما کمک مي کند تا دريابيد که داشتن شخصيتي مانند شخصيت قهرمان زندگي تان آن

قدرها همغيرممکن نيست . فقط " خوش بين و مثبت انديش " باشيد و اين تمرين ساده را با علاقه دنبال کنيد.

هدف از انجام تمرين

اين تمرين براي شماست تا قابليت هاي دست نخورده و رشد نيافته تان را به کار گيريد و استعدادهاي خود را شکوفا کنيد و بپرورانيد . براي انجام تمرين ، دست

کم به دو نفر نياز داريد .

چگونگي انجام تمرين

قهرمان شما چه کسي است ؟ اگر در زندگي تان قهرماني نداريد ، به کسي فکر کنيد که ويژگي هاي شخصيتي اش را تحسين مي کنيد و آرزو داريد خصوصيات او

را داشته باشيد . ممکن است قهرمان شما واقعي ، خيالي ، مرده يا زنده باشد . به اين فکر کنيد که چرا خصوصيات شخصيتي اش را مي پسنديد . براي شما چه

ويژگي هاي خاصي تحسين برانگيز و والا هستند ؟

- در ذهن تان مجسم کنيد اگر قهرمان تان در يک وضعيت بسيار ساده قرار گيرد ، ممکن است چگونه رفتار کند . براي مثال ، ممکن است چگونه اطراف اتاق راه برود . نحوه راه رفتن اش را تجسم ، امتحان و

تقليد کنيد .

- وقتي که حرکت هاي قهرمان تان را جايگزين حرکت هاي خودتان کرديد ، به جمله اي که ممکن است بگويد و طرز بيان اش فکرکنيد . حالت قهرمان تان را به خود بگيريد و با يک نفر صحبت کنيد . حالت هاي

رفتاري شما بازگو کنند? چه چيزي هستند و چگونه عمل مي کنند ؟ ممکن است دربردارند? چه راهنمايي و توصيه اي براي ديگران باشند ؟

- در مرحله بعد به وضعيتي در زمان گذشته فکر کنيد که آن طور که مي خواستيد پيش نرفت. اين وضعيت مي تواند مشکلي باشد که شما در محيط کار يا خانه تجربه کرده ايد : تعامل با يک شخص ديگر ،

درافتادن با فرايند يادگيري و انگيزه – تقريبا درافتادن با هر چيزي . انجام دادن اين تمرين با يک دوست ، وضعيت را همان طوري ادامه مي دهد که شما پيش آمدن اش را به ياد مي آوريد، البته نتيجه منفي اين

يادآوري را نيزدربردارد.

- چه کاري را دوست داشتيد جور ديگري انجام دهيد ؟ دوباره آن کار را انجام دهيد . اما اينبار مانند قهرمان تان عمل کنيد .سعي کنيد عمل و رفتارتان خيلي غيرواقعي وتخيلي نباشد. براي مثال ، اشعه ليزر پرتاب

کردن يک نفر به سمت سيار? زارگ ، باورنکردني و نامتناسب است ! به جاي آن ، به خصوصيات برتر " انساني " توجه کنيد و بگذاريد آن ها عکس العمل هاي شما را تعيين کنند .

- آيا اينبار نتيجه مثبت بود ؟ در اين صورت ، چه جور تجربه اي بود و شما در جايگاه قهرمان تان چه طور از عهد? کار برآمديد ؟ از اين احساس رهايي ، آسودگي و موفقيت لذت ببريد .

- سپس از خودتان بپرسيد که آيا فقط مانند قهرمان تان عمل کرديد يا اين که داشتيد ويژگي هاي نهفته شخصت خودتان را آشکار مي کرديد . ممکن است احساس خيلي عجيبي داشته باشيد .البته ، دليل داشتن

چنين احساسي اين است که قبلاعادت نداشته ايد اين گونه رفتار کنيد .

هميشه ، کار نيکو کردن از پر کردن است . بنابراين ، اگر تمرين مذکور براي تان نتايج خوبي را در پي داشت ، به آن ادامه دهيد و ويژگي هاي شخصيتي اي را که دوست داريد داشته باشيد ، تجسم کنيد و وانمود

کنيد که داراي آن ويژگي ها هستيد . دير يا زود متوجه مي شويد تغيير يا اصلاح يک عادت ، خيلي سخت نيست و درمي يابيد که مي توانيد با رفتار کردن مانند قهرمان تان بيشتر شبيه او شويد . اگر آمادگي تغيير

واصلاح ويژگي هاي شخصيتي تان را داريد، يادداشت هاي روزانه اي را دربار? تکرار رفتارهاي قهرمان تان بنويسيد و منحني پيشرفت تان را رسم کنيد . ممکن است از ديدن نتيج? کار خيلي تعجب کنيد و

شگفت زده شويد !


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره