درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 زن نوع هرا  
نويسنده : دکتر عليرضا شيري

خانم شينودا بولن ، روانپزشک پيرو مکتب کارل گوستاو يونگ در کتاب مشهور خود موسوم به "نمادهاي اسطوره اي و روانشناسي زنان goddesses in every woman در ايران با ترجمه آذر يوسفي" به

هشت دسته زن اشاره ميکند که اکثريت زنان را شامل ميشود يعني در ناخودآگاه اکثر زنان ، الگوي يکي از زنان اسطوره اي باايزد بانوان نهفته است و ميتوان رفتارهاي آن زن را کاملا پيش بيني کرد مثلا :

خانمي براي همه مادري ميکند.

مرد يا زني هست که بيشتر قصد دلفريبي و عرضه زيباييهاي خود را دارد.

دختري که کاملا معصوم و با چشم بسته وارد رتباط با کساني ميشود که معصوميت او را ميربايند و روح او را مورد تجاوز قرار ميدهند و او هميشه در معرض

افسردگي و ترس از رابطه با مردان است و به دنبال معصوميت از دست رفته خود ميباشد.

زناني هستند که بدون نياز به مردان کانون زندگي را گرم نگه ميدارند و روحي وسيع دارند و معمولا معلمين خوبي براي پاکي و اخلاقند ، زناني هستند که در

 صورت رشد و محيط خوب ،به استاداني معنوي مبدل ميگردند و آتش عشق الهي را روشن نگه ميدارند.

زناني هستند که انگار بايد مرد ميشدند ، همواره در جدال با ظلمهاي دنياي مردانه که در حق زنان و کودکان ميشود هستند .دختري را ميبينيد که اهل ورزش و فعاليت و کار است و کمتر مردي ميتواند به مرزهاي

 او تجاوز کند و به طبيعت وحش عشق ميورزد.

باز دختري را ميابيد که عاشق پدرش است و مدافع حقوق بابا در خانه ، بسيار درس خوان و اهل تلاش و علاقه مند به همآوردي با مردان در پستهاي مديريتي و مشاورتي .بسيار تيزبين و داراي قدرت عاقله

قوي.مشاور قدرتمند مردان موفق و مديران ارشد.

زني را ميابيد که بدون مرد و داشتن رابطه اي جدي و متعهدانه خود را ناقص ميبيند ، اينها از سن کم وارد ارتباط ميشوند و به شدت به خيانت و بي وفايي حساسند ( هرا ) حال با دانستن اين نکته که درون اکثر

ما ، ويژگيهاي بالا کم و بيش وجود دارد ، ميپردازيم به معرفي يکي از زنان بالا به نام هرا :

هرا / الگوي غالب همسر متعهد. شايد در کودکي هرا بوده ايد :

دختراني که در بازي بچگانه ، پسر همسايه را مثلا صبحانه ميدهند و بعد بهش ميگويند برو سر کار( به جاي خاله بازي و عروسک شير دادن) در نوجواني معمولا در دبيرستان رابطه برقرار ميکنند و اتفاقا از

روابط گذراي آن دوران دچار ضربه شديد عاطفي ميشوند. وارد دانشگاه که ميشوند ناخودآگاه در سال يک و دو دنبال ارتباطي جدي ميگردند و اگر ازدواج نکنند از 21-22 سالگي ترس ترشيده شدن و پير دختري

 دارند.

ازدواج براي اين زن امري مقدس است

زناني که الگوي هرا در روحشان غالب است ، بدون شوهر يا مردي که مال آنها باشد ، احساس نقص دارندو زماني که مرد زندگيشان راداشته باشند، شاد و شکوفا هستند .در روابط عاطفيشان، زني وفادار و

همسري تمام عيار را در ميابيد. هيچ مردي جرات نزديک شدن به هراي شوهر دار را ندارد. اين زن با ازدواج است که احساس محترم بودن ميکند. بسيار دوست دارد که بيشتر خانم فلاني به او بگويند تا نام

خودش. ازدواج براي چنين زني بيشتر حالتي روحاني و مقدس پيدا ميکند مثل يک مراسم روحاني، مثل عبادت.اين زن پس از ازدواج اکثر کارهايش را کنار ميگذارد و فقط به شوهرداري ميپردازد.زن هرايي

هرگز از درد فوت شوهرش التيام نمي يابد.

روابط کوتاه و گذري / روابط طولاني

اگر زني ويژگي هرا را نداشته باشد ، توانايي برقراري روابط طولاني را ندارد و از يک ارتباط به يک ارتباط در حال نوسان است ( مرد هم همينطور) زني که هرا ندارد تنها زندگي کردن برايش دلچسب تر است و

معمولا از بي توجهي يا شيطنت زيرآبي شوهرش ، زياد اذيت نميشود. اما زن هرا تايپ به شدت نسبت به شوهرش حساس است و اتفاقا بيش از اينکه از شوهرش به خاطر بي وفايي و خيانت دلحور شود از زنان

 هرزه اي خشمگين ميشود که قصد فريفتن شوهرش را دارند. اين زن حتما آبروي زنان متجاوز را خواهد برد و به شوهرش خيلي خرده نخواهد گرفت!

شوهر مرکز زندگي زن هرا تايپ است

به قول معروف ، گل ته ديگ ، مال آقاي خونه است بعد بچه ها و سايرين، هر مردي باداشتن اين زن احساس محوريت دارد و به ويژه مردان ايراني در به در دنبال چنين زني ميگردند اما قصه فقط همين روي

سکه نيست. هرا در اثر اشتباه مرد يا کم توجهي مرد به شدت تحقير ميشود ( بيشتر از بقيه زنها) و تبديل به زني سليطه و بسيار تلخ ميشود؛ هرچند تلخي را کمتر به شوهرش نشان ميدهد اما واقعا قابل تحمل

نخواهد بود. با اينکه زن هرايي بعضا مورد تحقير قرار ميگيرد اما تن به جدايي و طلاق نميدهد و اگر زن هرا تايپ از شوهرش جداشود ، مدتها خودسازي و روانکاوي لازم دارد تا از درون خود را متعلق به

شوهر سابق خود نداند.

رابطه هرا با ساير دختران و زنان ضعيف است. اينها دختراني هستند که تا با يک مرد ارتباط برقرار مي کنند يا ازدواج ميکنند، همه دوستان را به فراموشي ميسپارند و بقيه را در حيرت فرو ميبرند . اتفاقا اين

زن همان زنيست که زنان مجرد را براي زندگي مشترک خود خطرناک ميداند. اگر دوست صميمي زن هراتايپ بيوه شود ، از نظر او ناقص است و شايد کنار گذاشته شوند !

فرزندداري :

معمولا فرزندداري را جزو وظايف زناشويي ميدانند وگرنه خيلي هم بچه داري دوست ندارند .

نقاط ضعف هرا و راههاي رشد

1. ازدواج زودرس بدون مطالعه و بررسي

2. حسادت مخرب : غيرت و حسادت هم ريشه هستند و زن هرايي بايد مراقب باشد که در تله کنترل کردن نيفتد. شوهر اين زن نبايد به حسادت زنش دامن بزند ولو با يک تلفن ، امازن هرايي هم بايد فرصت

وفاداري به شوهرش بدهد

3. زن هرايي بايد خشم و حسادت خود را تبديل به نيروي خلاق و هنر کند .

4. زن هرايي خوبست که نقش قرباني را رها کند و سعي در متهم کردن مردان را کنار بگذارد و به تدبير زندگي خودبپردازد.اين زن بايد حلقه ارتباطي بهتري با زنان ديگر داشته باشد به ويژه زناني که مثل

خودش نباشند بلکه زناني فهميده و تا حدي مستقل از لحاظ شخصيتي که به آتش حسادت و خشم او دامن نزنند.

5. تقويت معنويت به استقلال اين زن کمک بزرگي ميکند . امنيت دروني اين زن از نا امني بيروني او ميکاهد .

6. قانون تشعشع و جذب به ما مي آموزد که به هر چيزي در زندگي خود بيشتر بينديشيم يا بپردازيم يا نگران باشيم ، همانرا جذب زندگي خود ميکنيم . پس اگر به همسر خود شک بيش از حد داشته باشيم ( حد

نورمال شک احتياط بدون نگراني است) مسائل و اتفاقاتي را جذب زندگي خود و او ميکنيم که به شکمان جنبه يقيني ببخشد.به قول حضرت امير ، شک به زنتان او را به آن سمت ميکشاند .


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره