درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 ارتباط موفق با کودکان ! 
نويسنده : دکتر الهام هاشمي نژاد - عضو انستيتو تحليل رفتار

 

تربيت و پرورش كودكان ، توانائيها و حوصله والدين را به چالش مي كشد . توانايي والدين در محيط خانه اي كه اكنده از تعارض است بيش از پيش تحليل مي

 رود . تعارض جزئي از زندگي روزمره است ، هرچند وجود آن در خانه حتي روند فعاليتهاي عادي را با مشكل مواجه مي سازد .

برخورد بين پدرومادر ، همسايگان ، اعضاي خانواده يا حتي با بچه ها رخ مي دهد. گاه به نظر ميرسد والديني كه درگير تعارض هستند نحوه انجام

مسئوليتهايشان را نمي دانند. در ادامه به پاره اي از راه كارها و روشهاي حفظ روال عادي زندگي درزمان بروز مشكلات وبحرانها اشاره مي شود :

واقع بين باشيد :

در 20 درصد موارد اوضاع مطابق انتظار ما پيش نمي رود . بايد پذيرفت كه شرايط همواره بصورت كامل نخواهد بود . انتظارات غير واقع بينا نه زمينه بسياري

 اختلافات محيط خانه مي باشند .

بعضي افراد از ابراز صميميت بيم دارند واز ايجاد تنش براي رسيدن به احساس امنيت استفاده مي كنند .انتظار داشتن رابطه سالم ومتعادل باافرادي كه ناتوان در

ايجاد صميميت هستند يك توقع غير واقي است .

 

آرام باشيد :

والدبن با حفظ آرامش وسخن گفتن با صدايي ارام و يكنواخت قادرند يك موقعيت چالش برانگيز را به تعادل برسانند .گفتگو با خشم و اضطراب يا با صداي بلند كمكي به حل مشكل نخواهد كرد .

شوخ طبع باشيد :

شوخي سالم به دور از از تمسخر و تحقير مي تواند موقعيتهاي ارتباطي دشوار را تحمل پذير كند .

فرد را از رفتار جداكنيد :

جدانمودن فرد از رفتارش مانع از شخصي تلقي شدن ، مشكلات مي شود .از اين طريق مي توانيد از نظر عاطفي با مشكل فاصله بگيريد .

الگوي رفتار شايسته را ارائه دهيد :

در صورت ابراز رفتار ، توام با احترام بسياري از تعارضات بهتر مورد پذيرش واقع مي شوند . با ارائه الگوهاي مناسب رفتاري به هنگام مواجهه با مشكلات ، فرزندان ما راه كارهاي حل اختلافها را مي

آموزند .آنان همچنين مي آموزند كه چگونه خود را در موقعيتهاي دشوار رهبري كنند .

دوست بداريد :

فرزندان مانيازمند عشق و محبت بي قيد و شرط هستند ، بويژه زماني كه مشکل در خانه حاکم است. در زمان بروز اختلاف انسان به عشق و محبت بيشتري نسبت به شرايط معمول نيازمند است. به كودكان

اطمينان دهيد كه وجود شان تا چه اندازه براي شما مهم است. در زمان بروز مشکلات فرزندان شما به نوازش وتوجه بيشتري احتياج دارند. با اشتياق در مورد مسائل پيش آمده با آنها گفتگو نمائيد و به آنان

اطمينان و امنيت خاطر دهيد. چرا كه كودكان اغلب در اختلاف بين والدين خود را سرزنش ميكنند ، به آنها در چنين شرايطي اطمينان خاطر و احساس امنِيت دهيد.

بيانديشيد:

پيش از بر زبان آوردن هر كلامي بيانديشيد چرا كه حتي چند کلمه نا خوشِايند مي تواند باعث صدمه اي شود كه جبران آن به زمان طولاني نيازمند است. اگر آنچه را كه مي خواهيد بيان كنيد باعث آرامش و التيام

 دردها نيست.

گوش دهيد تا بفهميد:

بسياري از والدين به عوض آنكه درك بهتري از مشکل داشته باشند و به آن گوش بسپارند تنها در صدد دفاع از خويشتن بر مي آيند.

انديشه باز داشته باشيد:

بدانيد كه طرق ديگر براي نگاه به مسائل و مشکلات وجود دارند. توجه به شنيدن نظر ديگران سبب كاهش تنش ميشود. نكته مهم آن است كه بدانيد شنيدن نظريات متفاوت الزاما به معني موافقت با آنها يا پذيرش

آنها نيست. حل كردن مشکلات به جاي پرداختن به مسائل حاشيه اي نيازمند زمان و تلاش مستمر است. اين راه كارها به شما كمك خواهد كرد تا در زمان بروز بحران راهي براي مواجه با مشکل بيايد. با به

كارگيري بخشي يا تمام اين راه كارها قادر خواهيد بود تا اوضاع را آرام كنيد و آنگاه به حل مشکل و معضل اصلي بپردازيد و هيچ گاه مشكل رافاجعه نسازِيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره