درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 تنبلي يا مسامحه کاري .!! 
نويسنده : مهدي نغمه گو

ممکن است ندانيدکه مسامحه کاري وتنبلي کردن شماديگران راناراحت مي کند.ممکن است افکارمنفي راازذهنتان دورنگهداريدوبگوييد:«فراموش مي کنم .»اينگونه مي توانيداحساس واقعي خودراکتمان کنيد.

و اما دلايل تنبلي يا مسامحه کاري.

فقدان قاطعيت :

 خيلي هابه خاطرنداشتن قاطعيت وموافقت کردن باانجام کارهايي که علاقه اي به انجام آن ندارندمسامحه مي کنند.ممکن است به صرف اينکه خيال مي کنيدبايدآدم خوبي باشيد،تسليم خواسته هاي غيرمنطقي

 ديگران گرديد.ممکن است براين گمان باشيدکه بايدتوقعات ديگران رابرآورده سازيدوعزت نفس خودرابه برداشت ديگران ازخودمنوط کنيد.ممکن است ازانتقادديگران بترسيد،ممکن است ازنه گفتن وحشت

داشته باشيد،مکن است بترسيدکه ديگران راناراحت کنيدودرنتيجه هروقت به يادآن کارمي افتيدازانجامش طفره مي رويدوناراحت مي شويد.

احساس جبر:

 ممکن است چون فکرمي کنيدکه ديگران باسلطه جويي ازشماتوقعات بي جادارند تن به مسامحه بدهيد.ممکن است دربرابرخواسته هاي آنها سماجت کنيد و از انجام کارهايي که از شما مي خواهند خودداري

 کنيد.ازسوي ديگر،اشخاص مقابل شماممکن است ازاين رفتارتان ناراحت شوندوبيش ازپيش شمارازيرفشاربگذارند.اين امرمنجربه برخوردقدرت مي شودزيراهيچ کدام ازخواسته خودعدول نمي  کنند.

اعتراض غير مستقيم :

ممکن است مسامحه کاري دراين شرايط ،اعتراض غيرمستقيم به کسي باشدکه شمارازيرفشارقرارداده است .باآنکه ممکن است به سودشماباشدکه باآنهاکناربياييداحساس مي کنيدکه بايدمبارزه کنيدواجازه

ندهيدکه برشمامسلط شوند.

بي ميلي:

 موضوع به ظاهرمسلم است وبااين حال ازجمله دلايل مهم تنبلي است .وقتي ازانجام کاري طفره مي رويددليلش اين است که به انجام آن بي علاقه هستيد.اغلب تنبلهامتوجه اين مطلب نيستند.تنهااين رامي دانندکه

کاري هست که بايدانجام دهند؛اماوقتي نوبت انجام آن مي رسد،علاقه اي به اين کارندارند،بنابراين سراغ کارديگري مي روند.به جاي آنکه به خودبگويندکه مايل نيستيداين کارراانجام دهيد،پيش خودي گوييد:«من

تنبل هستم ازکارفرارمي کنم .به همين دليل است که به حساب دخل وخرج نمي رسم .(يابه همين دليل است که روي ميزم رامرتب نمي کنم ،ياچمنهاراکوتاه نمي کنم .)»امااينهاهمه سخنان بي مورداست ،دليل

 اصلي انجام ندادن کارهااين است که علاقه اي به انجام آن نداريد.

گاه کاري رابه اين دليل که ازاولويت زيادي برخوردارنيست ،انجام نمي دهيد.ممکن است احساس کنيدکه کارعاقلانه اي نيست .ممکن است درقلب خوداصلاعلاقه اي به انجام آن نداشته باشيد.شايد خانواده

،دوستان يارئيس شما،شمارابه انجام کاري تشويق کرده اندکه اصولاعلاقه اي به انجام آن نداريد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره