درخواست اشتراك برو
    نسخه شماره 4 - 1386/03/01 - خرداد ماه 1386
 
 
 مردان امروزي تمايلي به ازدواج ندارند ؟؟!! 
نويسنده : ليلا هنر خواه

 

اين موضوع حقيقت دارد كه امروزه بيش از هـر زمـان ديــگر مردان عجله اي براي متعهد گشتن به يك رابطه دراز مــدت از خود نشان نميدهند. هنگامي كـه از

 مردان علل اين مسئله را مي پرسند،آنها مـعمـــولا چـندين دليل گونـاگــون رابـــرايعــــدم آمادگيشان برايازدواجمـطـرح ميـسازنــد. امادر كل 4عامل عمده وجود

 دارند كه تـاثـيـر بسزايي روي رفتار مردان امروزي براي تن ندادن آنـــان بــه يك تعهد دراز مدت اعمال ميكنند:

 

 

1- مـردان بــا فشـار اجــتماعي كمتري براي متاهل گشتن مواجه مي بـاشنـد. زيـرا بر خـلاف گذشتـه بــرقراري رابـطه جنـسي تـوســـط يك مرد بسيار سهل تر شدهاست. زنان به طور موثـــر ديــــگر قــــادر بــه

جلب توجه مردان، بـا دادن وعـده هـــاي بـــرقراري روابط جنسي به عنوان يك انگيزه ومحرك براي متعهد ساختن آنها، نمي بـاشنـد. بـنابراين يك انگيزه قوي براي تن دادن به ازدواج در مردان عملا حذف

ميگردد. (البته براي مرداني كه رابطه جنسي عاملي حياتي در زندگيشان محسوب ميگردد).

2- مردان از پيامدهاي احتمالي عدم موفقيت آميزشدن رابطه وحشت دارند. رنجهاي عاطفي حاصل از جدايي ميتواند براي مردان ويرانگر و طاقت فرسا باشد. اما آنها بيشتر نگران ريسك خسارات مالي كه

احتمال دارد هنگام جدايي و طلاق متحمل آن گردند، ميباشند.

3- اين در سرشت و طبيعت مردان ميباشد كه هر چيزي را كه موجب تغيير عمده و جدي در زندگيشان ميگردد را به تاخير اندازند. "ازدواج آغاز مشكلات يك مرد است" خواه مردان امروزي به اين گفته اعتقاد

داشته باشند و يا خير يك چيز مسلم ميباشد: مردان تمايلي به خروج از منطقه آسايش و فراغ خاطر خويش، و گام نهادن به يك زندگي مملو از مسئوليت، سازش و از خود گذشتگي را ندارند.

4- مردان هنگامي تن به ازدواج ميدهند كه مطمئن گردند بهترين گزينه ممكن را انتخاب كرده اند. مردان همواره در اين انديشه اند كه: "نكند سرو كله يك دختر بهتر در زندگي آنها پيدا گردد اما آنها متعهد به يك

رابطه باشند." بنابراين از متعهد گشتن با دختر و يا زن فعلي زندگي خود سرباز ميزند تا هنگام آشنايي با يك مورد بهتر تعهدي نسبت به مورد پيشين خود نداشته باشند.

اما چگونه ميتوان مردان را پايبند يك رابطه دراز مدت و تعهد آور ساخت؟ در زير به 9 روش براي دستيابي به اين منظور و آنكه قلب يك مرد را فتح سازيد ارائه گرديده است:

1- آگاهانه و معقولانه اطمينان يابيد كه مردي كه برگزيده ايد را دوست داشته و ميخواهيد باقي عمر خود را با وي سپري كنيد. بنابراين تا زماني كه كاملا متقاعد نگرديده ايد كه براي يكديگر مناسب ميباشيد

انديشه تعهد و ازدواج نبايد به ذهن شما خطور كند. شناخت شما از وي بايد به حدي باشد كه قادر به تعيين اين موارد باشيد: كه وي قادر به متعهد گشتن ميباشد- وي برخوردار از بسياري از ويژگيها و صفاتي

است كه شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو ميكرديد- شخصيت وي شما را ملزم به احترام و ستايش از وي ميگرداند- وي پيشتر در آزمون وفاداري، صداقت، راستي و مراعات حال ديگران شما سربلند

بيرون آمده است. وآنكه بايد مطمئن گرديد كه وي شما را حقيقتا دوست دارد.

2- همواره همان فردي باشيد كه هستيد. و از ابراز ماهيت واقعي خود بيم نداشته باشيد. اين شايد مهمترين خصلتي باشد كه مردان در زنان جستجو ميكنند. %99 از مردان در نظر سنجيهاي گوناگون اينگونه

اظهارداشته اند كه: زناني كه شخصيتشان پس از ازدواج دستخوش تغيير ميگردد در رديف نخست فهرست علل جدايي ها پس از ازدواج آنها قرار ميگيرند. پافشاري در رفتاري كه در آن زنان بمنظور اهميت

بخشيدن به مرد خود مرتبا با وي سازش كرده و از ابراز عقايد و نظرات خود خودداري ميكنند و يا به لطيفه هاي بيمزه وي ميخندند هيچگاه نتيجه بخش نخواهد بود. بنابراين خويشتن حقيقي خود باشيد و همواره

مراقب باشيد شايد مرد شما در حال امتحان شماباشد.

3- به وي نشان دهيد كه استقلال داريد. مردان از زناني كه به عقب تكيه ميدهند و منتظر ميمانند تا مرد آنها تمام امور زندگي آنها را بدست بگيرد بيزار هستند. به وي نشان دهيد با آنكه شما از ايده هاي وي

استقبال ميكنيد همچنين شما بدون وي نيز توانايي به انجام رسانيدن كارها را دارا ميباشيد. به عنوان مثال: شما ميخواهيد به تماشاي يك فيلم بخصوص به سينما رويد اما مرد شما به خاطر مشغله كاري قادر به

همراهي شما نميباشد. در عوض دلخور شدن و قهر كردن با خنده رويي به وي بگوييد كه تنها به سينما خواهيد رفت و همين كار را هم انجام دهيد. هرگاه برنامه خريد خانه اي را در سر داريد آن به پس از

ازدواج خود موكول نسازيد. زيرا اين عمل سبب ميگردد تا مرد شما اينگونه برداشت كند كه شما فرد مستقلي نميباشيد. خلاصه به وي نشان دهيد كه زندگي شما با وي و بدون وي ادامه خواهد يافت.

4- به وي نشان دهيد كه فردي مهربان و دوست داشتني هستيد. شايد شگفت انگيز بنظرآيد: يك مرد به دختري نياز دارد كه آن دختر وي را دوست داشته و خود نيز دوست داشتني باشد. به همان ميزان كه

استقلال فردي به زنان قدرت ميبخشد به همان ميزان نيز عدم توانايي آنها در سازگاري مردان را دلسرد ميسازد.مردان اينگونه زنان را بي احساس،بي عاطفه و ناتوان در عشق ورزي تلقي ميكنند.بنابراين

همانطور كه زنان نياز دارند كه استقلال فردي خود را به مردان نمايان سازند ،ميبايد به مردان نشان دهند كه داراي آرزو ميل آتشيني براي قسمت كردن عشق خود با مرد زندگيشان ميباشند.

5- به وي نشان دهيد كه علاقه مند به او ميباشيد: علاقه مند به خويشتن حقيقي خودش و نه براي آنچه وي ميتواند براي شما فراهم آورد. بسياري از مردان در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي پيش از ازدواج

براي آنها حائز اهميت ميباشد، پاسخ داده اند كه: اطمينان يافتن از آنكه دختر مورد علاقه آنها حقيقتا آنها را دوست داشته باشد براي آنچه كه هستند و نه وسيله اي براي دستيابي به هدف. هيچ مردي دوست

ندارد احساس كند كه دختر مورد علاقه وي به اين علت وي را برگزيده كه:او يك تامين كننده معيشت مناسب، يك شهروند نمونه و يا يك پدرخوب بالقوه ميباشد. تمام اين مسايل براي مردان نيز اهميت دارد اما يك

مرد زماني كه متوجه ميگردد يك دختر به اين علت وي را برگزيده كهاو بهترين دوست آن دختر بوده است بسيار خرسند ميگردد. دختري كه همواره در كنار همسر خود باقي بماند صرف نظر از موقعيت و اوضاع

مرد خود. اما چگونه ميتوانيد به اين امر نائل آييد؟ به زندگي وي علاقه نشان دهيد، همچنين به علاقه منديهاي وي و ارزشهايي كه وي در زندگي قائل ميباشد. درباره شغلش صحبت كنيد اما بيشتر به جنبه هاي

معنوي و بالندگي شخصيتي آن توجه كنيد و نه به درآمد و منافع مالي آن. از خصوصيات نيك شخصيتي و اخلاقي وي سخن گوييد.

6- براي آنكه وي را بدنبال خود بكشانيد برايش نقش بازي نكنيد. مردان كاملا از بازيهايي كه زنان به آنها روي ميآورند تا توجه مردان را جلب خود سازند آگاه ميباشند. حتي ممكن است مردان اغواء گرديده و

براي پيروزي در بازيهاي شما به هر عملي دست بزنند اما هيچگاه متعهد به شما نخواهند گشت. هم صحبت شدن با مردان ديگر براي برانگيختن حس حسادت در شريك خود و آنكه مرد بيشتر جذب شما گردد

ممكن است براي مدت كوتاهي كارساز باشد. اما وي چگونه ميتواند به شما اعتماد كند؟ هنگامي كه شما را دسيسه گر بپندارد؟ حتي اگر وي شيفته شما باشد، يك مرد هنگامي كه كوچكترين شبهه اي در اعتماد

و صداقت شما داشته باشد از متعهد گشتن هراس خواهد داشت.

7- به وي نشان دهيد كه قصد تغيير دادن وي را در سر نداريد. هرگاه يك مرد احساس كند كه تعهد به يك دختر و ازدواج با وي سبب بوجود آمدن تغييرات عمده و اساسي در سبك زندگي وي ميگردد، سرسختانه به

متعهد گشتن از خود مقاومت نشان خواهد ميدهد حتي اگر عاشق آن دختر باشد. به وي نشان دهيد كه قادر به سازش با وي ميباشيد. به وي نشان دهيد از آنكه وي بدون حضور شما براي تماشاي فوتبال يك شب

را با دوستان خود بگذراند اعتراضي نداريد. كاري نكنيد كه وي احساس كنيد اكنون بايد از وقت خود كمال استفاده را ببرد زيرا زندگي وي پس از ازدواج تغيير خواهد كرد.

8- به ظاهر خود اهميت دهيد. اين بدين مفهوم نيست كه شما مانند يك مدل قدم برداشته و يا لباس بپوشيد. اما تا حدودي به ظاهر خود برسيد. لباسي به تن كنيد كه بيانگر بهترين صفات شما و برازنده شما باشد. با

اعتماد بنفس حركت كرده و رفتار كنيد. مسواك بزنيد، به ناخنهاي خود برسيد واز عطر و ادكلن به حد متعادل استفاده كنيد.

9- طوري وانمود نكنيد كه براي ازدواج شتابزده ميباشيد. ممكن است شما تصور كنيد وي تاكنون وقت زيادي را براي تصميم گيري در مورد شما سپري كرده است. اما آرامش خود را حفظ كنيد! اين ممكن است

خبر نويد بخشي باشد. ممكن است وي ميخواهد مطمئن گردد كه يك تصميم معقولانه و صحيحي اتخاذ كرده است. خود را شتابزده و ناشكيبا نشان ندهيد. با خيال آسوده به زندگي روزمره و عادي خود ادامه دهيد.

هيچگاه به يك مرد پيشنهاد ندهيد كه به ملاقات والدين شما بيايد و يا بالعكس. مگر آنكه خود وي خواهان آن باشد. بهتر است اجازه دهيد اين تصميم را خودشان اتخاذ كنند. به خاطر داشته باشيد هدف شما فراهم

آوردن اطلاعات مورد نياز براي اتخاذ تصميم ميباشد در ضمن آنكه فضا و فرصت كافي و مورد نياز را نيز در اختيار وي قرار دهيد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
در این شماره