نسخه شماره 27 - 1384/01/01 - بهار 84

 مأخذ شناسي / نفيسه كاظمي  
 پژوهش‌هاي سازماني
نويسنده : نفيسه كاظمي

 

 

مأخذ شناسي

پژوهش‌هاي سازماني* (2)

 

خانواده

× «اثرات زندگي شهري بر ساختار خانواده و نظام خويشاوندي در حومه شهر ايذه»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «ارتباط بين نگرش نوجوانان دبيرستان‌هاي بهشهر نسبت به خانواده، سطح احساس فشار رواني و پيشرفت تحصيلي»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بازتاب خانواده در ادبيات نمايشي ايران 1370ـ1330 (فيلمنامه پسرخوانده)»، معاونت پژوهشي دانشگاه هنر.

× «بررسي ارتباط بين جو عاطفي خانواده و ميزان خلاقيت دختران و پسران پايه دوم دبستان»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي الگوها و هنجارهاي حاكم بر خانواده»، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي.

× «بررسي پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده و وضعيت سالمندان»، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

× «بررسي پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع زنان و خانواده مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه‌اي در سال‌هاي 77- 76»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «بررسي تأثير خانواده بر نگرش جنسيتي فرزندان»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي تأثير كارآيي خانواده نسل اول بر خانواده نسل بعد»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي تحولات اجتماعي و فرهنگي در طول سه نسل خانواده تهراني‌: با تأكيد بر مقايسه مراسم، آداب و كاركردهاي حمايتي»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي تغييرات خانواده در ايران»، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

× «بررسي تغييرات دروني خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي جامعه‌شناختي تغيير قدرت در خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسـي جامعه‌شناسانه خانـواده در تحرك اجتماعي فـرزندان در شـهرستان گرگان»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي جايگاه زن در خانواده ايراني»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «بررسي حجم خانواده و ويژگي‌هاي شخصيتي نوجوانان»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي حدود و ابعاد رياست خانواده از نظر اجتماع و عرف»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «بررسي رابطه خصوصيات شخصيتي نوجوانان با تعداد فرزندان خانواده منطقه 16 آموزش و پرورش شهر تهران»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي رابطه جو عاطفي خانواده با خلاقيت كودكان»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر پنداشت از خود زنان متأهل ساكن شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي مكانيزم تأثير طبقه اقتصادي و اجتماعي خانواده بر پذيرش نقش‌هاي اجتماعي دانش‌آموزان دختر مقطع پنجم دبستان در سه شهر استان فارس»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي نقش خانواده بر ميزان هنجارپذيري دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي شهر تهران»، مركز ملي مطالعات و سنجش افكار عمومي.

× «بررسي و تبيين علل و عوامل موفقيت خانواده‌ها»، معاونت پژوهش و تبليغات بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

× «بررسي وضعيت اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي خانواده و رابطه آن با ميزان هم‌نوايي اجتماعي نوجوانان»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «پژوهشي در تأثير بعد خانواده بر سطح زندگي (جامعه آماري- فرهنگيان شهرستان تنكابن)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «تأثير ساختار خانواده بر تكوين شخصيت پيشرفته»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «تبيين نقش و جايگاه زن در خانواده در حال گذر در ايران: مطالعه موردي دانشجويان متاهل دانشگاه تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «تحول خانواده در ايران طي سي سال اخير»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «تدوين سياست‌هاي كلي خانواده در اسلام»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «تكوين شخصيت پيشرفته با تأكيد بر نقش خانواده و مدرسـه در ميـان دانش‌آموزان كلاس پنجم ابتدائي منطقه 6 تهران»، پژوهشكده تعليم و تربيت.

× «حقوق متقابل اعضاي خانواده از نظر اسلام»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «خانواده از ديدگاه اسلام و فمنيسم»، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

× «خانواده در آثار آندره‌ژيد»، معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان.

× «خانواده در اسلام با رويكرد روان‌شناختي»، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

× «خانواده در اسلام»، مركز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا وسيما.

× «خانواده در ضرب‌المثل‌هاي ايراني»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «رابطه نسل‌ها از طريق خانواده»، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

× «راهبـردهاي بـرگرفته از پژوهش‌هاي مركـز زن و خانواده»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «زن و خانواده»، مركز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيما.

× «طراحي و تبيين الگوي مديريت رفتار سازماني در خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «مطالعه و ارزيابي دو شيوه سرپرستي شبه خانواده و شبانه‌روزي مستقل در تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «مقايسه باورهاي افراد مجرد ومتأهل در مورد نقش زن و شوهر در خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «مقايسه عملكرد خانواده‌هاي شاهد و غيرشاهد در ديدگاه فرزند»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «نظرسنجي از مردم درباره ميزان استحكام خانواده‏هاي ايراني»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «نهاد خانواده در اسلام»، پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

باروري و تنظيم خانواده

× «ارزش فـرزند از ديـدگاه زوجين و رابطه آن بـا بـاروري و تنظيم خانواده / بهشهر»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «ارزش فرزند و بعد خانواده در روستا: (مطالعه موردي شش روستا در جنوب ابهر)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان باروري زنان در ايران»، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه.

× «بررسي تطبيقي مباني فقهي مسئله تنظيم خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي نگرش زنان درباره تنظيم خانواده: مطالعه موردي زناني كه به مراكز تنظيم خانواده مراجعه مي‌كنند»، مركز جمعيت شناسي.

× «بررسي و مقايسه بازتاب‌هاي رواني در ميان زنان استفاده كننده از سه روش مختلف پيشگيري از باروري در شهرستان شوش دانيال(ع)»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «سنجش نگرش خانواده‌هاي بخش رشتخوار نسبت به باروري و بررسي عوامل مؤثر بر آن»، معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد.

× «سنجش نگرش دانش‌آموزان دختر مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران نسبت به تشكيل و تنظيم خانواده و عوامل موثر بر آن»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «عقلانيت و باروري، مطالعه در مـورد زنـان 49-20 سـال و همسـران آنـان در شهر اصفهان»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «عوامل موثر بر فرزندخواهي خانواده‌هاي ايراني»، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

× «نقش ارتباطات در تنظيم خانـواده و كنتـرل جمعيت (بـررسي نگرش زوج‌ها دربـاره مسايل تنظيم خانواده)»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

خانواده و اشتغال زنان

× «اثرات اشتغال زن بر خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «اثرات اشـتغال زن در خانواده، تحقيقي در چنـد واحـد كارگري»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «اشتغال زن و اثرات آن بر خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي اثرات اشتغال زنان بر خانواده از نظر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «بررسي اشتغال زنان متأهل و مشكلات آنان (با نگاهي به تأثيرات اشتغال زنان در خانواده)»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي اشتغال مادران كارمند و تأثير آن بر هرم قدرت و تصميم‌گيري در خانواده امروز (تحقيقي در سازمان بهزيستي)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي تأثير اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اشتغال زنان شاغل در بخش آموزش و پرورش شهر تهران در زندگي خانوادگي آنان»، پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

× «بررسي تأثيـر عوامل مرتبط بـا اشتغال زنـان در بـروز اختلافات خانـوادگي (مطالعه واحدهاي توليدي شهر شيراز)»، معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز.

× «بررسي تأثير ميزان تحصيلات و درآمد مردان بر نگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي تعارض نقش‌هاي دوگانه زنان در خانه و اجتماع و ارايه راهكارهاي مناسب»، مركز امور مشاركت زنان.

× «بررسي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي جمعيت غيرفعال زنان خانه‌دار تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي عوامل مؤثر در رضامندي زنان شاغل از زندگي زناشويي»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي مقايسه‌اي وضعيت رواني همسران شاغل جانبازان قطع نخاع با همسران شاغل افراد عادي در شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي ميزان احساس خوشبختي زنان متاهل شاغل به امور فرهنگي (دبيران)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «تأثير اشتغال زن بر استحكام خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «تأثير اشتغال زنان بر سلامت رواني همسرانشان»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا.

× «تأثير اشتغال مادران بر ميزان سازگاري نوجوانان در گستره سني 14 تا 16 سال»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «سنجش تعارض نقش‌هاي شغلي- خانوادگي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن، مطالعه موردي: خانواده‌هاي زوجين هر دو شاغل شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «مقايسه رضامندي زناشويي بين دبيران زن شاغل نيمه وقت و تمام وقت»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا.

× «مقايسه وضعيت سـلامت جسماني، روانـي و كنش اجتماعي مادران شاغل و خانه‏دار شهر تهران و رابطه آن با كاركرد خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

خانواده و رسانه

× «بررسي تأثير برنامه‌هاي تلويزيون "خاص نوجوانان" به روي ارزش‌هاي ديني آنان»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي تأثير تبليغي برنامه‌هاي تلويزيون بر خانواده در شهر اصفهان»، معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان.

× «بررسي نشريات زنان و خانواده ششماهه اول 77»، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.

× «بيست و ششم ارديبهشت روز جهاني خانواده»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «تحليل محتواي برنامه خانواده»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «تحليل محتواي برنامه شبكه 5 جامعه، خانواده، اعتياد»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «تـحليل محتـواي صفحه اجتماعي روزنـامه همشهري تـحليل ساختار كلي صفحه اجتماعي و نقائص رفتاري و كنشهاي منفي در بروز نارسائي‌هاي خانواده و مسئله طلاق در مقالات مربوط از 1372 تا 1374»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «تصوير خانواده در تلويزيون»، دفتر پژوهش‌هاي سيما.

× «چهره خانواده در صدا و سيما»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «گزارش نشريات خانواده در شش ماهه دوم سال 1379»، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.

× «گزارش نشريات زنان و خانواده، شش‌ماهه اول سال 78»، مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.

× «ميـزان تأثيـر برنـامه‌هاي خانـواده سـيماي جمهوري اسـلامي در كاهش اختلافات خانوادگي و پيشگيري از طلاق»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «نظر خواهي از مردم درباره برنامه خانه و خانواده»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

خانواده و تربيت ديني

× «بررسي باورهاي مذهبي جوانان»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «بررسي تأثير فرهنگ مدرنيته بر فرهنگ ديني نوجوانان (19 - 15) ساله شهر اصفهان»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي تأثير نماز جماعت بر رشد اجتماعي نوجوانان مشهد»، ستاد اقامه نماز.

× «بررسي تأثيرات اجتماعي خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش‌آموزان (با تأكيد بر دانش‌آموزان پيش دانشگاهي منطقه چهارده)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي رابطه بين ساخت تربيتي و مذهبي خانواده با ارزش‌هاي اخلاقي (محبت، عفاف ومسؤوليت پذيري) نوجوانان تهراني»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

× «بررسي رابطه بين نگرش مذهبي خويشتن‌داري در نوجوانان (دانش‌آموزان دختر و پسر سال‌هاي سوم راهنمايي و سوم دبيرستان شهر تهران)»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي رابطه پايگاه اقتصادي- اجتماعي خانواده با گرايش‌هاي ارزشي نوجوانان»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «بررسي رابطه ساخت نوين و مذهبي خانواده با ارزش‌هاي اخلاقي»، ستاد اقامه نماز.

× «بررسي سلسله مراتب ارزش‌ها در ميان جوانان و تأثير باز شدن مرزها در تغيير اين ارزش‌ها»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «بررسي عوامل انگيزشي جوانان به ارزش‌هاي ديني در سطح استان اردبيل»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي فرايند جامعه‌پذيري ديني جوانان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي گرايش فرهنگي جوانان و هدفمندسازي آن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي مردمي نگرش‌هاي سياسي مذهبي جوانان ذكور تهراني (17 تا 22 سال) و عوامل مؤثر بر شكل‌گيري آن»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «بررسي ميزان الگوپذيري كودكان و نوجوانان از تلويزيون از لحاظ گرايش‌هاي ديني»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «بررسي ميزان هماهنگي بين ارزش‌هاي مورد نظر جوانان، والدين آن‌ها و ارزش‌هاي ارائه شده در سريال‌هاي تلويزيوني»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «بررسي نگرش جوانان به دين»، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي.

× «بررسي و مقايسه گرايش‌ها و ارزش‌هاي مذهبي نوجوانان شهري و روستايي»، معاونت پژوهشي دانشگاه شيراز.

× «تأثيرات اجتماعي خانواده و مدرسه بر آگاهي مذهبي دانش‌آموزان منطقه14 تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «تأملي در شكل‌پذيري نظام ارزشي نوجوانان و جوانان انقلاب اسلامي (راز گل سرخ)»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «جايگاه مذهب در اعتقادات عملي جوانان دانش‌آموزان متوسطه بوشهر»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «جوانان و ارزش‌ها (مركز آبادان)»، مراكز صدا وسيما در استان‌ها.

× «چگونگي انتقال مفاهيم ديني به جوانان»، مركز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا وسيما.

× «دينداري نوجوانان و عوامل مؤثر بر آن (مورد: شهر يزد)»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيتي نوجوانان و نظام ارزشي آن‌ها با تأكيد بر ارزش مذهبي و عمل به باورهاي ديني»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «روش‌هاي تربيت كودكان و نوجوانان در جامعه اسلامي ايران»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «سلسله مراتب ارزش‌ها، نزد جوانان قوچان»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «سنجش دينداري و گرايش جوانان دانش‌آموز نسبت به نماز»، ستاد اقامه نماز.

× «شبهه‌شناسي ديني فكري در بين جوانان شيراز (مركز فارس)»، مراكز صدا وسيما در استان‌ها.

× «شناخت و مقايسه عوامل موثر در گرايش‌هاي اسلامي و انجام فرايض ديني جوانان و نوجوانان سمنان، سال 1377»، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

× «شيوه‌ها و مدل‌هاي تعميق انديشه‌هاي ديني در كودكان و نوجوانان»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «ضعف‌هاي سـاختاري در نـظام فـرهنگي و تأثير آن بـر بيگانگي ارزشي جوانان»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «طرح شناخت وضعيت و نگرش جوانان استان فارس در زمينه‌ي ارزش‌ها و اعتقادات ديني و...»، سازمان ملي جوانان.

× «علل و موجبات كاهش التزامات ديني در جوانان و راهكارهاي اصلاح آن»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «نقش فرهنگ و معارف اسلامي در تربيت جوانان»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «نوسازي معنوي (2) درآمدي بر مشكلات معنوي جوانان»، دفتر تحقيق و توسعه صدا.

× «نوسازي معنوي (3) موانع گسترش معنويت در جوانان»، دفتر تحقيق و توسعه صدا.

خانواده و آموزش

× «ارزيـابي كمي و كيفي كلاس‌هاي آمـوزش خانـواده، از ديـدگاه والدين»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي اثر بخشي درمان شـناختي- رفتـاري به شـيوه گروهي بـر افزايش رضامندي زناشويي زنان مراجع كلينيك»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بـررسي ارتباط وضعيت تحصيلي اعضاي خانـواده بـا نگرش آن‌ها نسبت بـه مسايل اجتماعي»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بـررسي اطلاعات و آگاهي‌هاي مـورد نيـاز دختـران در آستانه ازدواج»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي برنـامه‌هاي آموزش ازدواج ارائه شـده توسـط سازمان‌هاي مربوطه در اسـتان اصفهان»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي تأثير آموزش خانواده در بالا رفتن آگاهي تربيتي همسران شاهد از ديدگاه خود آنان»، معاونت پژوهش و تبليغات بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

× «بررسي تأثير آموزش خانواده در رشد اجتماعي، اخلاقي و تحصيلي فرزندان شاهد از ديدگاه همسران شاهد شهرستان ساري و قائم شهر»، معاونت پژوهش و تبليغات بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

× «بررسي تأثير كلاس‌هاي آموزش خانواده بر تغيير نظرات والدين در رفتار با فرزندان»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي تأثير هماهنگي و ارتباط محيط خانواده و مدرسه بر رفتار نوجوانان پسر دبيرستان‌هاي شهر تهران در سال تحصيلي 1378 - 1377»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي تأثير آموزش‌هاي حين ازدواج بر رضايت زناشويي زوج‌هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني در شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد.

× «بررسي چگونگي برنامه و عملكرد خانواده‌ها در آموزش‌هاي جنسي به دختران 12 الي 18 ساله شهرستان شاهرود»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي رابطه بين پايگاه اجتماعي- اقتصادي خانواده و نگرش دانش‌آموزان پسر سال آخر دبيرستان‌هاي دولتي تهران نسبت به آموزش»، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

× «بررسي رابطه پايگاه اجتماعي- اقتصادي خانواده و نگرش دانش‌آموزان دختر سال آخر دبيرستاني نسبت به ادامه تحصيل در دانشگاه»، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.

× «بررسي عوامل بازدارنده رشد علمي زنان بعد از ازدواج از ديدگاه زنان ديپلمه شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي ميـزان كارايي كلاس‌هاي آمـوزش خانـواده در تغييـر رفتـار خانـواده و رفع مشكلات فرزاندان»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي نگرش والدين دانش‌آموزان شـهر تهران در مـورد ميزان اثر بخشي برنامه‌هاي آموزش خانواده»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي و مطالعه استانداردهاي راهنمايي و مشاوره در مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده»، پژوهشكده خانواده.

× «تدوين محتواي پودمان آموزشي مديريتي علمي خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «راه‌هاي بهبود كلاس‌هاي آموزش خانواده از ديدگاه مدرسان شهر تهران»، پژوهشكده خانواده.

× «مديريت خانواده و توانمند سازي زنان خانه‌دار»، مركز امور مشاركت زنان.

× «مفهوم خانواده در متون فارسي دوره پنج ساله ابتدايي»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «نظر سنجي از كارشناسان و مشاوران شركت كننده در اولين كارگاه آموزشي مشاوران پيرامون مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده»، پژوهشكده خانواده.

× تأثير آموزش خانواده در رشـد اجتماعي، اخلاقي و تحصيلي فرزندان شاهد از ديدگاه همسران شاهد ساري و قائمشهر»، معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد.

قوانين خانواده

× «اثر نازائي زن در دارائي مشترك پس از طلاق»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «احكام مهر و حق عدم تمكين براي زوجه»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «اسباب وجود نفقه زن»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «اعسار زوج»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «اهميت حقوقي طلاق قضايي»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «بررسي ارث همسر در فقه اماميه و تطبيق آن با قانون مدني»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي برخي از مباحث حقوق خانواده»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «بررسي پيامد‌هاي اجتماعي نفقه در ايران»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

× «بررسي تطبيقي حقوق خانواده و تهيه طرح اصلاح قوانين ايران در اين زمينه»، مؤسسه حقوق تطبيقي.

× «بررسي ارث زنان از ديدگاه اسلام و قوانين ايران»، پژوهشكده زنان.

× «بررسي فقهي - حقوقي شمول يا عدم شمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي در مورد همسر مطلقه رجعيه»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه.

× «بررسي قاعده عسر و حرج و حق زنان در طلاق»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي ميزان آگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد اسـلامي واحد اراك نسـبت به حقوق خانوادگي زنان به استناد قانون اساسي و قانون حمايت خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي ميزان آگاهي دانشجويان نسبت به حقوق خانوادگي زنان در دانشگاه اراك»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «بررسي نگرش‌ها نسبت به تمكين زنان»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «تاريخ شروع عده وفات زوجه غايب مفقود الاثر»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «تحولات حقوق خانواده در انحلال نـكاح (فسـخ و طلاق) پـس از پيـروزي انقلاب اسلامي»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «تحولات حقـوق خصوصي در جهت حمايـت از حقـوق زنـان»، مركز مطالعات و تحقيقات زنان.

× «جرايم عليه خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «حق الزحمه زوجه»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «حقوق خانواده در فقه اسلامي و تطبيق آن با قانون مدني»، معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد.

× «حمايت از حقوق اقتصادي زنان»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «روابط خانواده با مدرنيته با تأكيد بر ابعاد حقوقي» معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «سنجش ميزان آگاهي دختران دانش‌آموز مقطع پايان متوسطه استان قم نسبت به حقوق خانواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «سيماي جنسيت‌ (زن و مرد) در قوانين خانواده و مجازات اسلامي»، معاونت پژوهشي دانشگاه كرمان.

× «طرح بررسي مصاديق نشوز و معيارهاي حسن معاشرت زن و مرد در عرف»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «طرح فلسفه‌ي فقه در حقوق خانواده»، شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.

× «قلمرو آزادي زن در رفتارهاي پس از ازدواج»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «مواردي از نارسـايي‌هاي مربوط بـه حقوق زنـان»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

× «ميزان آگاهي زوجين از حقوق خود و تأثير آن بر مناسبات خانوادگي»، پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

× «نفقه اولاد و تأثير هتك حرمت بر آن»، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.

× «نفقه زن»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

آسيب‌شناسي خانواده

× «آسيب شناسي خانواده از ديدگاه اسلام»، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

× «اثرات خانواده‌هاي تك والدين بر عزت نفس و وضعيت رفتاري كودكان»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي تأثير نسبي عوامل مؤثر در موفقيت و شكست خانواده‌ها در تدبير زندگي»، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.

× «بررسي تأثير زنداني شدن بر خانواده»، مركز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي.

× «بررسي تأثير وضعيت اخلاقي، عاطفي، اجتماعي، تربيتي و اقتصادي خانواده‌ها در رفتار‌هاي بهنجار و نابهنجار نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران»، موسسه تحقيقات تربيتي.

× «بررسي جامعه‌شناختي اثر پايگاه اقتصادي، اجتماعي و استبداد پدر در خانواده بر ايجاد انزواي اجتماعي و پرخاشگري فرزندان 19ـ15»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي خصوصيات نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده‌هاي آن‌ها در مدارس راهنمايي مناطق بيست گانه تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «بررسي رابطه‌ي كارآيي خانواده و سلامت عمومي زوجين»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي رابطه از هم گسيختگي خانواده، فقر اقتصادي و اعتياد با جرائم سرقت و فروش مواد مخدر (مكان تحقيق زندان قصر)»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «بررسي رابطه بين جو عاطفي خانواده با سازگاري فردي ـ اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي پسرانه شهرستان مسجد سليمان»، معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز.

× «بررسي رابطه بين فشارهاي رواني حاصل از وضعيت خانواده و افت تحصيلي دانش‌آموزان سال اول دبيرستان در شهر همدان»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

× «بررسي رابطه ساخت خانواده با رفتارهاي پرخاشگرانه دانش‌آموزان پسر در مدارس ابتدايي شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «بررسي رابطه ميزان محروميت زوجين و موفقيت در زندگي زناشويي»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «بررسي رابطه نابهنجاري‌هاي رواني نوجوانان 15 تا 18 ساله با وضعيت اخلاقي، عاطفي، اجتماعي، تربيتي و اقتصادي خانواده آنها»، موسسه تحقيقاتي تربيتي.

× «بررسي رفتار انزواطلبي دانش‌آموزان دبستاني و روابط آن با ساخت خانواده در مدارس پسرانه مناطق بيست گانه تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس.

× «بررسي شرايط اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي زنان بي‌سرپرست در شهر شيراز»، مركز جمعيت شناسي.

× «بررسـي علل اختلافات زناشـويي (مركز آذربايجان شـرقي)»، مراكـز صدا وسيما در استان‌ها.

× «بررسي علل، عوامل و انگيزه‌هاي فرار زنان از خانه»، معاونت امور اجتماعي وزارت كشور.

× «بررسي فرآيندهاي اسنادي در خانواده‌هاي سالم و پريشان»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي فقدان پدر بر ويژگي‌هاي شخصيتي فرزندان خانواده‌هاي شاهد و عادي فاقد پدر و واجد پدر»، معاونت پژوهش و تبليغات بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

× «بررسي مسايل و مشكلات عاطفي، رواني و اجتماعي زنان سرپرست خانوار»، مركز امور مشاركت زنان.

× «بررسي مشكلات ساختاري خانواده»، دفاتر جهاد دانشگاهي.

× «بررسي ميزان افسردگي كودكان خانواده‌هاي بحران‌زده، طلاق (جدايي)، افت تحصيلي، وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي پايين با كودكان عادي مقطع ابتدايي شهرستان گچساران در سال تحصيلي 79-78»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي نابهنجاري اجتماعي نوجوانان 15تا 18سال، با وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي خانواده در تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت معلم.

× «بررسي نقش خانواده در اعتياد زنان»، مركز مطالعات و تحقيقات جرم شناسي.

× «بررسي و مقايسه‌ي روش‌هاي فرزندپروري در خانواده‌هاي داراي نوجوانان معتاد با خانواده‌هاي داراي نوجوانان عادي»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «بررسي و مقايسه استرسورهاي رواني ـ اجتماعي زندگي زناشويي در بين آموزگاران متاهل و مجرد شهرستان كرج»، پژوهشكده خانواده.

× «بررسي وضعيت اجتماعي زنان بيوه و بي‌سرپرست و مقايسه عملكرد ارگان‌هاي ذي‌ربط در خدمات دهي به آن‌ها»، معاونت امور اجتماعي وزارت كشور.

× «بررسي وضعيت اقتصادي خانواده در ارتباط با جرائم نوجوانان»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «بررسي وضعيت روان‌شناختي دانش‌آموزان تك والدين تحت پوشش كميته امداد و در مقايسـه بـا دانش‌آموزان عـادي در مقطع سـوم راهنمايي شـهرستان بجنورد»، معاونت پژوهشي دانشگاه شاهد.

× «تأثير حاشيه‌نشيني بر نهاد خانواده در شهرستان اراك در سال 77»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «تأثير خانواده نابسامان در بزهكاري جوانان»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

× «رويكرد مددكاري اجتماعي در زمينه اثرات اعتياد بر نظام خانواده»، ستاد مبارزه با مواد مخدر.

× «ريشه‌يابي علل از هم پاشيدگي خانواده‌ها در رابطه با ويژگي‌هاي رواني، اجتماعي دختران و پسران قبل از ازدواج»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «شناخت مشكلات فرهنگي اجتماعي موجود در خانواده»، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

× «علل و عوامل گسيختگي نظام خانواده (مركز گيلان)»، مراكز صدا و سيما در استان‌ها.

× «مشكلات ساختاري خانواده (1) مباني نظري»، دفتر تحقيق و توسعه صدا.

× «مطالعه تأثير فقدان پدر بر برخي عناصر ساختي و كاركردي خانواده‌هاي شهيد شهر كرمان»، معاونت پژوهش و تبليغات بنياد شهيد انقلاب اسلامي.

× «مطالعه و مقايسـه مـواردي از اختلافات خانـواده»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «مقايسه جو رواني خانواده نوجوانان عادي و بزهكار»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «مقايسه عملكرد خانواده و ويژگي‌هاي شخصيتي افراد اقدام‌كننده به خودكشي با گروه كنترل»، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي.

× «مقايسه مشكلات خانوادگي نوجوانان وجوانان بزهكار وغير بزهكار شهرستان اهواز»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «مقايسه مشكلات رفتاري كودكان 11-7 ساله خانواده‌هاي پرجمعيت و خانواده‌هاي كم جمعيت در خانه و مدرسه»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «مقايسه ميزان رضايت از زندگي زناشويي والدين دو گروه كودكان پسر 12ـ10 ساله بدون اختلال رفتاري با كودكان داراي اختلال رفتاري»، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.

× «ميزان استحكام خانواده‌هاي ايراني»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «نظر سنجي از مردم تهران درباره "ساختار خانواده و مشكلات آن"»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «نقش خانواده در اعتياد جوانان پسر»، معاونت پژوهشي دانشگاه تهران.

× «نقش خانواده در بزهكاري اطفال»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.

× «نقش خانواده و مدرسه در آسيب‌زايي اجتماعي نوجوانان كانون اصلاح و تربيت شهر تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه الزهراء.

× «وضعيت زنان سرپرست خانواده»، مركز مطالعات و تحقيقات سنجش برنامه‌اي.

× «ويژگي‌هاي خانوادگي نوجوانان بزهكار پسر كانون اصلاح و تربيت تهران»، معاونت پژوهشي دانشگاه علامه طباطبايي.


 


* - پژوهش‌هاي سازماني در حد عنوان پژوهش و نام مركز سفارش دهنده ذكر شده است و صحت و سقم اطلاعات نيز برعهده مراكز مربوطه مي‌باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

اين مطلب 2367 بار ديده شده است

گسست زيان‌آور در مسائل زنان از حقيقت تا واقعيت / مهري سويزي
ازدواج پژوهي درآيات الهي / هادي اسلامي پناه
پايش جامعه شناختي مهريه / حسن يوسف زاده،
نقد حكميت در دعاوي خانوادگي از مقررات تا اجرا / فرج الله هدايت نيا
رفتارشناسي جنسي در انديشه ديني / دكتر محمد باقر كجباف
بازتاب چند همسري در جامعه / رضا رمضان نرگسي
قتل در فراش / سيد حسين هاشمي
فلسفه ازدواج در اسلام و مسيحيت / علي زينتي
دوسويگي عشق و ازدواج / مهديه‌سادات مستقيمي
رابطه مذهب و خانواده در غرب /اسماعيل بلالي
مأخذ شناسي / نفيسه كاظمي
چکيده مقالات به زبان عربي / جميل ظاهري
چکيده مقالات به زبان انگليسي / علي اصغر سلطاني