ایران پرس

تعدادی از نشریات به روز رسانی شده :

روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه ابتکار

روزنامه آفرینش

هفته نامه حریف

هفته نامه اقتصاد گلستان

ماهنامه دختران

ماهنامه ارتباط موفق

ماهنامه صنعت خودرو

فصلنامه شورای فرهنگ عمومی

فصلنامه مطالعات راهبردی زنان

شیدراوی - نرم افزار جامع نشر الکترونیک